KINH A DI ĐÀ. | Chùa Vạn Hoa
Xem nhanh
Home / Pháp Thoại / KINH A DI ĐÀ.
KINH A DI ĐÀ.

KINH A DI ĐÀ.

files
 Thích Trí Tịnh Hán dịch: nhà Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng T Trí Tịnh,hích Saigon, Việt Nam
 1. Kỳ Viên đại hội.Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: đều là bậc A La Hán mọi người đều quen biết, như là: Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, những vị đại đệ tử như thế. Và hàng Đại Bồ Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Đa Bồ Tát, Càn-Đà-Ha-Đề Bồ Tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ tát… cùng với các vị Đại Bồ tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn..v..v.. đại chúng cùng đến dự hội.2. Y báo, Chánh báo.

Bấy giờ đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp.

3. Y báo trang nghiêm

Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất. Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não.

Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đãy hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường có những giống chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã.

Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần..v..v.. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá-Lợi-Phất! Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của đức Phật đó không có ba đường dữ.

Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật đó tên đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi.

Xá-Lợi-Phất! Trong cõi nước của đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung. Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

4. Chánh báo vô lượng thù thắng.

Xá-Lợi-Phất! Nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn nại đến nay, đã được mười kiếp.

Xá-Lợi-Phất! Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bực A La Hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ tát chúng cũng đông như thế.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi cực lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có rất nhiều vị bực nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a-tăng-kỳ để nói thôi!

Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.

5. Nhơn sanh vãng lai

Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.

Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.

Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.

6. Sáu phương Phật đồng khuyên tin

Xá-Lợi-Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam thiên Đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Nam, có đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Tây, có đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Bắc, có đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương dưới, có đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương trên, có đức Phạm-Âm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc Bửu-Hoa-Nghiêm-Thân Phật, Ta La-Thọ-Vương Phật, Bửu-Hoa Đức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật… Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! Nơi ý của ông nghĩ thế nào, vì sao tên là Kinh: Nhứt-Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?

Xá-Lợi-Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Xá-Lợi-Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói.

Xá-Lợi-Phất! Nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về.

Xá-Lợi-Phất! Cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.

7. Thuyết kinh rất khó

Xá-Lợi-Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời nầy: “Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này”. Xá-Lợi-Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó! Đức Phật nói kinh này rồi, ngài Xá-Lợi-Phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A-Tu-La, v..v.. nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đảnh lễ mà lui ra. Phật nói kinh A Di Đà.

Thích Nghĩa:

1. Trong kinh này, đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuật nói chánh báo và y báo thù thắng trang nghiêm của đức Phật a Di Đà Phật.

2. Triều Tấn (Tàu), Diệu Hưng chiếm một phần đất xưng Vương, quốc hiệu là Tần nên gọi là Diệu Tần. Bậc thông hiểu tam tạng kinh, luật và luận, có thể giảng nói để dạy mọi người nên gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Ngài Cưu Ma La Thập người xứ Thiên Trúc, qua Tàu làm một nhà dịch kinh chữ Phạn ra chữ Tàu có danh tiếng nhất.

3. Ông Cấp Cô Độc Trưởng Giả mua khu vườn của ông Kỳ Đà Thái Tử, con vua Ba-Tư-Nặc, nước Xá Vệ. Thái tử cúng luôn rừng cây trong đó, rồi hai người chung sức nhau dựng Tịnh Xá dể thỉnh Phật cùng chúng hội về ở. Do đó nên hiệp cả hai tên của hai người để đặt tên chốn ấy mà gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên vậy. Đệ tử của đức Phật rất đông, không phải chỉ có 1.250 người, nhưng vì 1.250 vị Đại A-La-Hán nầy là những vị được Phật độ trước và theo hầu cận bên Phật luôn, nên trong kinh thường ước lược nói số đó.

4. A-Dật-Đa là tên của đức Di-Lặc Bồ Tát. – Càn-Đà Ha-Đề Bồ Tát là ngài Bất-Hưu-Tức Bồ Tát – Thích-Đề-Hoàn-Nhân là tên của Đế Thích, vua cõi trời Đao Lợi.

5. Y báo là chỗ nương ở, nhà cửa, ao rừng v..v.. gọi chung là cõi nước, trong đây y báo là nước cưc lạc. – Chánh báo là quả báo chánh thể, tức là loài người, trời, chim thú..v..v.. trong đây chánh báo là đức Phật A Di Đà cùng Bồ tát, Thanh Văn ..v..v..

[6]. Cõi nước ta đương ở đây gọi là Ta Bà có không biết bao nhiêu điều khổ lụy, nào tam khổ, bát khổ. Trái lại, bên cõi Cực lạc chỉ thuần có những điều vui sướng, nào tam lạc, bát lạc.

6.1 Khổ ở cõi Ta Bà

Tam Khổ:

1. Khổ khổ: mang thân sắc người nặng nề, nhơ uế, sống nay chết mai nầy đã khổ lắm rồi, mà trên cái khổ đó lại còn chồng thêm không biết bao nhiêu là sự khổ khác nữa, như già, bệnh, đói khát, nóng rét..v..v..

2. Hoại khổ: vô thường biến đổi, thân mạng như chỉ mành, tang thương xây chuyển, như sương đầu cỏ.

3. Hành khổ: trong mỗi niệm, tâm tưởng, biến chuyển luôn không ngừng.

Bát Khổ:

1. Sanh khổ: ở thai bào tối tăm nhơ uế, lọt lòng khổ trăm bề.

2. Lão khổ: lụm cụm già nua, mắt mờ tai điếc, trí lãng, lưng mỏi, gối dùn, mặt nhăn đầu bạc.

3. Bệnh khổ: đau rên bứt rứt, nhức nhối xót xa, ngồi nằm không yên, đi đứng không được.

4. Tử khổ: ngộp mệt, lộn tròng, méo miệng, chuyển xương, gân rút.

5. Cầu bất đắc khổ: lợi danh không toại, muốn phước trở mang họa, cầu thọ mà yểu vong.

6. Ái biệt ly khổ: cốt nhục phân tán, sanh biệt tử ly.

7. Oán tắng tội khổ: oan gia, đối đầu, cừu thù gặp gỡ.

8. Ngũ ấm xí thạnh khổ: thân tâm dời đổi biến diệt, phút phút chẳng dừng, như ngọn lửa phừng phừng không khác.

6.2 Vui ở Cực Lạc

Tam Lạc:

1. Lạc trung lạc: thân cùng độ đều thù thắng, thân nhẹ, cõi xinh, ấm no, khương kiện…

2. Bất biến hoại lạc: thân mạng trường tồn, cõi nước không thiêu diệt…

3. Bất động trí lạc: định huệ dung thông, chánh tri bất động…

Bát lạc:

1. Sanh Lạc: thác chất liên hoa, thanh tịnh hóa sanh..

2. Vô lão lạc: mãi mãi trẻ trung, không già không yếu…

3. Vô bịnh lạc: hằng hằng khương kiện, không bệnh, không đau yếu…

4. Vô tử lạc: thọ mạng vô cùng, trường sanh bất diệt…

5. Toại nguyện lạc: tùy ý quả toại, y thưc tự nhiên…

6. Vô ái biệt ly lạc: bạn lành hải chúng, thân cận không rời..

7. Vô oán tắng hội lạc: thuần là Thượng-Thiện-Nhân, đồng tâm xứng ý..

8. Vô ngũ ấm thạnh lạc: thân tâm thanh tịnh, thường trụ không dời..

Không đâu khổ bằng Ta Bà, không đâu vui bằng Cực Lạc, vì thế mọi người nên nhàm lìa chốn Ta bà mà nguyện về chốn Cực Lạc.

7. Bốn báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Trong đây nói bốn báu mà chính là gồm bảy báu: vàng ,bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, và mã não. Trong Quán Kinh nói: hoặc có thứ cây thuần bằng vàng, hoặc có thứ cây thuần bằng bạc..v..v.. hoặc có thứ cây thân vàng lá bạc, nhánh lưu ly..v..v.. – Dầu bằng chất thất bửu chớ vẫn là cây sống, cũng như cây bên này bằng chất gỗ.

8. Trong đây nói đất là chỉ thuận theo tiếng nầy mà gọi thế, chớ chính thật cõi Cực Lạc thuần bằng chất vàng.. Tuyệt không có thứ đất bùn cát sỏi. – Tám công đức của nước trong ao bên Cực Lạc: trong sạch, nhẹ nhàng, mát mẻ, ngon ngọt, đượm thuần, êm đềm hòa huỡn, uống vào hết đói khát, và bổ khỏe thân tâm.

9. Người nước Cực Lạc đều có thần túc thông, trong nháy mắt có thể đi trải qua vô lượng thế giới. Đi kinh hành là đi vòng quanh chậm rãi, vừa đi vừa suy gẫm tưởng niệm những pháp lành. Phật, Pháp và Tăng… Đi kinh hành có hai điều lợi ích: (1) Thâu nhiếp tâm tưởng vào chánh niệm, phục trừ tà niệm loạn tưởng cùng biếng lười ngủ nghỉ, và (2) điều hoà thân thể, huyết khí lưu thông, tiêu hóa dễ dàng.

10. Tinh, tấn, niệm, định, huệ: người tu hành có năm đức nầy thời vững chắc trên đường đạo như cây có rễ nên gọi là ngũ căn (cội rễ). Nếu tất cả cảnh duyên không thể khuấy rối làm lay động được, thời năm đức trên gọi là ngũ lực (sức mạnh). Thất Bồ Đề Phần cũng gọi là Thất giác chi (7 đức giác ngộ) là Trạch pháp, Niệm, Tinh tấn, Hỉ, Khinh an, Định, và Xả. Bát Thánh Đạo Phần là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, và Chánh định. — trong cõi Ta bà nầy, những loài chim nhiếp thuộc vào súc sanh đạo, một ác đạo trong lục đạo, do ác nghiệp tội khiên mà chiêu cảm ra khổ báo ấy. Chim bên Cực Lạc thời khác hẳn, không phải là giống vật do tội báo cảm vời sanh ra, mà do thần lực của đức A Di Đà biến hóa ra để làm cho pháp âm được lưu chuyển khắp trong nước.

11. Đoạn nầy là đức Phật tự định danh nghĩa của ba đức A di Đà, vì có hai điều vô lượng: (1) Vô lượng quang, (2) Vô lượng thọ, nên đức Phật bên nước Cực Lạc hiệu là a Di Đà.

12. A-bệ-bạt-trí (Phạn âm) Hán dịch là bất thối chuyển, vào bực này thời một mực đi trên đường Thánh thẳng đến thành Phật, không còn bị thối sụt xuống phàm phu hay Tiểu thừa nữa. Tất cả mọi người được sanh về cõi Cưc Lạc đều vào bực bất thối cả, trong hàng bất thối lại có vô số bậc nhứt sanh bổ xứ Bồ Tát (vì Bồ tát chỉ còn là Bồ tát trong một đời hiện tại, mãn đời hiện tại thời thành Phật, như hiện nay đức Di Lặc Bồ tát ở cung trời Đâu Suất nội viện là bậc Nhứt sanh bổ xứ Bồ tát vậy). Các bậc Thượng thiện nhân là chỉ các bậc Nhứt sanh bổ xứ Bồ tát.

13. Cõi Cực Lạc thù thắng trang nghiêm, phải có nhiều căn lành phước đức mới được sanh về đó. Niệm Phật được nhất tâm bất loạn thời là thành tựu căn lành phước đức rất lớn, đến khi lâm chung đức Phật A Di Đà cùng Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát ..phóng quang đến rước, quyết định đặng sanh cõi Cưc Lạc. – Niệm Phật không còn móng tưởng gì khác, không có mảy may thinh sắc gì khác xen vào, vững vàng không xao động gọi là nhứt tâm bất loạn.

14. Người tu Tịnh Độ phải có đủ ba điều: Tín (tin thật), Hạnh (chuyên tâm niệm Phật) và Nguyện (thiết tha muốn được sanh về cõi Cưc Lạc) Trong ba điều nầy, lòng tin đứng trước cả mà cũng là nền tảng của tất cả căn lành vì thế nên chư Phật ở sáu phương đồng khuyên bảo, cho mọi người sanh lòng tin chắc chắn quyết định.

Hằng hà sa số: là số cát sông Hằng. Sông Hằng là con sống lớn bên Thiên Trúc, nguồn từ dãy núi Hi Mã, chảy ngang xứ Thiên Trúc, đổ vào Ấn Độ Dương. Lòng sông và hai bên bãi có cát rất nhiều và rất mịn. Đương thời đức Phật thường nói pháp gần bên sông, nên phàm khi muốn chỉ một số lớn quá nhiều thời mượn số cát trong sông Hằng mà nói.

Tướng lưỡi rộng dài biểu tượng của sự thành thật. Trong kinh nói người nào chót lưỡi liếm đến đầu mũi, thời người ấy trong ba đời đã qua không hề có một lời nói dối. Lưỡi dài liếm đến đầu mũi còn như thế, huống nữa là rộng dài trùm khắp cả thế giới?

Một thái dương hệ là một tiểu thế giới. Một nghìn tiểu thế giới là một tiểu thiên thế giới. Một nghìn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Một nghìn trung thiên thế giới là một thế giới trải qua ba lần nhân cho số nghìn, nên gọi là Tam thiên đại thiên thế giới [1 tiểu thế giới x 1.000 x 1.000 x 1.000 = Đại thiên thế giới].

Đại thiên thế giới của ta ở đây tên là Ta Bà dịch là Kham khổ ngụ ý rằng trong cõi nầy có vô lượng sự thống khổ, mà chúng sanh trong đó vẫn kham chịu được.

15. Ngũ Trược: (1) Kiếp trược: kiếp là chỉ cho thời đại, thời gian. Trong thời đại nào mà có các món trược dưới đây thời là thời đại đục nhơ. (2) Kiến trược: Những điêu mê chấp, tà kiến, điên đảo… (3) Phiền não trược: Các tâm niệm bất thiện như tham, sân, si, mạn bất tín… (4) Chúng sanh trược: Năm ấm (sắc, thọ,) hiệp hội sanh diệt chẳng dừng. (5) Mạng trược: Số thọ rất ngắn, sống nay chết mai, mạng sống trong hơi thở. Bốn món trên đây tánh cách nhiễu não, sai lầm, biến đổi vô thường nên gọi là trược (nhơ đục).

About templevh

473 comments

 1. Pingback: cialis 20 mg price

 2. Pingback: cialis price walmart

 3. Pingback: cialis 20 mg

 4. Pingback: Best price for generic viagra

 5. Pingback: Brand viagra over the net

 6. Pingback: india generic viagra lowest price

 7. Pingback: cealis

 8. Pingback: ciprofloxacin otc

 9. Pingback: generic ventolin

 10. Pingback: generic naltrexone

 11. Pingback: cialis over the counter at walmart

 12. Pingback: is cialis generic

 13. Pingback: buy tylenol online usa

 14. Pingback: viagra suppliers

 15. Pingback: viagra 50mg

 16. Pingback: online pharmacy viagra

 17. Pingback: best ed pills online

 18. Pingback: male erection pills

 19. Pingback: buy amoxicilina 500 mg online

 20. Pingback: pills erectile dysfunction

 21. Pingback: chloroquine order

 22. Pingback: buy cialis online

 23. Pingback: canadian online pharmacy

 24. Pingback: cialis visa

 25. Pingback: vardenafil

 26. Pingback: vardenafil 10mg

 27. Pingback: vardenafil 20 mg

 28. Pingback: buy cheap viagra online next day delivery

 29. Pingback: uses for cialis

 30. Pingback: ocean casino online

 31. Pingback: real casinos online no deposit

 32. Pingback: discount viagra

 33. Pingback: real money casino games

 34. Pingback: real money online casinos usa

 35. Pingback: order viagra online

 36. Pingback: instant loans

 37. Pingback: careprost eye drops

 38. Pingback: generic cialis

 39. Pingback: payday loans online

 40. Pingback: payday loans online

 41. Pingback: viagra for sale

 42. Pingback: buy viagra australia

 43. Pingback: pala casino online

 44. Pingback: generic cialis

 45. Pingback: online gambling websites in usa

 46. Pingback: kaley

 47. Pingback: online casino games real money

 48. Pingback: canadian parmacy viagra 100mg

 49. Pingback: generic for cialis

 50. Pingback: 5 mg cialis

 51. Pingback: cialis 5 mg

 52. Pingback: cialis to buy

 53. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 54. Pingback: doubleu casino

 55. Pingback: best online casino for money

 56. Pingback: vegas casino online

 57. Pingback: viagra reviews

 58. Pingback: sildenafil 20

 59. Pingback: viagra pills for sale

 60. Pingback: buy viagra online cheapest

 61. Pingback: generic viagra canada

 62. Pingback: can i buy viagra online

 63. Pingback: viagra generic

 64. Pingback: cialis cialis online

 65. Pingback: buying generic viagra online

 66. Pingback: when to take viagra

 67. Pingback: buy viagra no prescription

 68. Pingback: is there a safe place to buy viagra online

 69. Pingback: where to buy viagra pills online

 70. Pingback: cialis samples

 71. Pingback: online viagra

 72. Pingback: buy viagra in philadelphia

 73. Pingback: cheap Viagra 120 mg

 74. Pingback: how to purchase Viagra 200 mg

 75. Pingback: Viagra 25mg online pharmacy

 76. Pingback: buy Viagra 120 mg

 77. Pingback: Viagra 100 mg without a prescription

 78. Pingback: Viagra 100 mg without prescription

 79. Pingback: viagra without doctor prescription

 80. Pingback: Viagra 130 mg australia

 81. Pingback: Viagra 120mg pills

 82. Pingback: how to buy Cialis 20 mg

 83. Pingback: Cialis 60 mg pharmacy

 84. Pingback: Cialis 80 mg pills

 85. Pingback: tadalafil

 86. Pingback: buy Cialis 10mg

 87. Pingback: Cialis 20 mg prices

 88. Pingback: site shopgenericed

 89. Pingback: how to buy Cialis 20mg

 90. Pingback: buy cialis online

 91. Pingback: www.azhydroxychloroquine.com

 92. Pingback: cheapest tadalafil 20mg

 93. Pingback: cheapest levitra 20 mg

 94. Pingback: lexapro 20 mg price

 95. Pingback: abilify 10mg purchase

 96. Pingback: where to buy actos 30mg

 97. Pingback: actos 15 mg uk

 98. Pingback: allopurinol 300mg coupon

 99. Pingback: amaryl 1 mg united states

 100. Pingback: amoxicillin 250 mg usa

 101. Pingback: buszcentrum.com

 102. Pingback: http://www.bee-rich.com

 103. Pingback: ampicillin 500mg over the counter

 104. Pingback: antivert 25mg price

 105. Pingback: arava 20mg purchase

 106. Pingback: strattera 10 mg uk

 107. Pingback: buy arimidex 1 mg

 108. Pingback: how to purchase ashwagandha 60caps

 109. Pingback: atarax 25mg price

 110. Pingback: where can i buy avodart 0,5mg

 111. Pingback: keflex.webbfenix.com

 112. Pingback: bactrim 400/80 mg no prescription

 113. Pingback: viagra for men

 114. Pingback: order Biaxin 250 mg

 115. Pingback: buspar 10 mg australia

 116. Pingback: calcium carbonate 500 mg pharmacy

 117. Pingback: viagra on line

 118. Pingback: where to buy casodex

 119. Pingback: catapres 100 mcg united states

 120. Pingback: buy ceclor

 121. Pingback: ceftin online pharmacy

 122. Pingback: celebrex generic

 123. Pingback: buy celexa 20 mg

 124. Pingback: cephalexin 500 mg without prescription

 125. Pingback: cipro 250 mg medication

 126. Pingback: claritin 10mg prices

 127. Pingback: online gambling

 128. Pingback: real casino

 129. Pingback: sildenafil citrate generic viagra 100mg

 130. Pingback: casino online slots

 131. Pingback: online casino usa

 132. Pingback: online slots

 133. Pingback: best online casino

 134. Pingback: online slots

 135. Pingback: casino slot games

 136. Pingback: online slots

 137. Pingback: real money casino online

 138. Pingback: met life auto and home

 139. Pingback: best car insurance quotes companies

 140. Pingback: bimatoprost ophthalmic solution ebay

 141. Pingback: cheap car insurance

 142. Pingback: dairyland car insurance

 143. Pingback: texas car insurance quotes

 144. Pingback: car insurance texas

 145. Pingback: online car insurance quotes

 146. Pingback: low price car insurance quotes

 147. Pingback: geico car insurance

 148. Pingback: sildenafil roman

 149. Pingback: car insurance quotes for young drivers

 150. Pingback: personal loans online

 151. Pingback: payday loans for bad credit

 152. Pingback: payday loans now

 153. Pingback: installment loans no credit check

 154. Pingback: online quick loans

 155. Pingback: advance bad credit loans online

 156. Pingback: payday loans for poor credit

 157. Pingback: personal loans maryland

 158. Pingback: cbd oil dosage for breast cancer

 159. Pingback: ordering viagra online

 160. Pingback: cbd hemp oil benefits

 161. Pingback: c4 health labs cbd oil

 162. Pingback: ivermectin for cancer in humans

 163. Pingback: viagra usa 100mg

 164. Pingback: benefits of cbd oil for cancer patients

 165. Pingback: where can you buy cbd oil

 166. Pingback: viagra 125 mg

 167. Pingback: cbd capsules

 168. Pingback: cbd oil entourage effect

 169. Pingback: sildenafil 100mg without a prescription

 170. Pingback: hydroxychloroquine suspension recipe

 171. Pingback: cbd vape oil for sale

 172. Pingback: buy sildenafil generic canada

 173. Pingback: research paper writer free

 174. Pingback: generic viagra online in usa

 175. Pingback: writers workshop paper

 176. Pingback: Viagra overnight shipping

 177. Pingback: custom essay writers

 178. Pingback: how to writing an essay

 179. Pingback: how to assign oxidation number

 180. Pingback: how does silagra work diagram

 181. Pingback: website dieses benutzers besuchen

 182. Pingback: buy an essay paper

 183. Pingback: free research paper writer

 184. Pingback: best price for sildenafil

 185. Pingback: buy an essay online cheap

 186. Pingback: australian essay writing service

 187. Pingback: cleocin 150mg without prescription

 188. Pingback: hydroxychloroquine stock cost

 189. Pingback: where to buy clomid 100 mg

 190. Pingback: viagra without a prescription

 191. Pingback: clonidine united states

 192. Pingback: order clozaril 50mg

 193. Pingback: colchicine 0,5mg without a doctor prescription

 194. Pingback: combivent online pharmacy

 195. Pingback: coreg united kingdom

 196. Pingback: cheap compazine 5 mg

 197. Pingback: cialis online

 198. Pingback: coumadin 2 mg prices

 199. Pingback: Fda approved viagra

 200. Pingback: cozaar price

 201. Pingback: help writing a college essay

 202. Pingback: college research paper writing service

 203. Pingback: essayhelpbgs.com

 204. Pingback: https://essaywritingservicesjy.com

 205. Pingback: writing a dissertation for dummies

 206. Pingback: crestor no prescription

 207. Pingback: nolvadex vs clomid

 208. Pingback: order cymbalta 60 mg

 209. Pingback: phd thesis writing

 210. Pingback: can i pay someone to write my paper

 211. Pingback: dapsone 1000caps australia

 212. Pingback: ddavp pills

 213. Pingback: where to buy diamox

 214. Pingback: order priligy online no prescription

 215. Pingback: differin 15g tablet

 216. Pingback: what is aurogra 100mg

 217. Pingback: diltiazem 120 mg tablet

 218. Pingback: alcohol ivermectin side effects

 219. Pingback: best generic brand suhagra

 220. Pingback: doxycycline price

 221. Pingback: Viagra 100 mg

 222. Pingback: dramamine 50mg canada

 223. Pingback: elavil 10mg uk

 224. Pingback: is generic vidalista available yet

 225. Pingback: erythromycin coupon

 226. Pingback: etodolac 200mg pharmacy

 227. Pingback: chloroquine for fish tank

 228. Pingback: good rx list

 229. Pingback: flomax over the counter

 230. Pingback: flonase nasal spray tablet

 231. Pingback: garcinia cambogia 100caps purchase

 232. Pingback: how to purchase geodon

 233. Pingback: hyzaar for sale

 234. Pingback: imdur 20mg australia

 235. Pingback: online pharmacy

 236. Pingback: imitrex 100mg coupon

 237. Pingback: imodium cost

 238. Pingback: can women take viagra

 239. Pingback: viagra prank

 240. Pingback: how long does it take for viagra to work

 241. Pingback: cheap imuran 25mg

 242. Pingback: how to purchase indocin 75 mg

 243. Pingback: 48 pill prednisone pack instructions

 244. Pingback: lamisil medication

 245. Pingback: levaquin cheap

 246. Pingback: lopid 300mg coupon

 247. Pingback: lopressor canada

 248. Pingback: luvox online pharmacy

 249. Pingback: cost of macrobid

 250. Pingback: meclizine 25 mg prices

 251. Pingback: order medication online from canada

 252. Pingback: mestinon united kingdom

 253. Pingback: list of legitimate canadian pharmacies

 254. Pingback: micardis online

 255. Pingback: rx pharmacy

 256. Pingback: mobic coupon

 257. Pingback: cheapest motrin

 258. Pingback: canada prescription plus pharmacy

 259. Pingback: nortriptyline uk

 260. Pingback: which pills contains dapoxetine

 261. Pingback: periactin 4 mg cheap

 262. Pingback: phenergan united states

 263. Pingback: viagra pills without a doctor's prescription

 264. Pingback: plaquenil generic

 265. Pingback: prednisolone without a doctor prescription

 266. Pingback: how to purchase prevacid 30 mg

 267. Pingback: cost of prilosec

 268. Pingback: procardia 30 mg usa

 269. Pingback: generic vidalista samples

 270. Pingback: proscar australia

 271. Pingback: how to purchase protonix

 272. Pingback: how to buy provigil

 273. Pingback: pulmicort canada

 274. Pingback: pyridium 200 mg no prescription

 275. Pingback: reglan usa

 276. Pingback: vidalista generic tadalafil

 277. Pingback: buy chloroquine malaria tablets

 278. Pingback: remeron canada

 279. Pingback: buy retin-a cream 0.025%

 280. Pingback: cheapest revatio 20 mg

 281. Pingback: risperdal online

 282. Pingback: robaxin purchase

 283. Pingback: rogaine united kingdom

 284. Pingback: how to buy seroquel 200 mg

 285. Pingback: vidalista without a doctor's prescription

 286. Pingback: cost of singulair

 287. Pingback: how to purchase skelaxin

 288. Pingback: spiriva 9mcg otc

 289. Pingback: tenormin 100mg medication

 290. Pingback: thorazine usa

 291. Pingback: cheapest toprol

 292. Pingback: tricor pharmacy

 293. Pingback: valtrex medication

 294. Pingback: vantin 100 mg uk

 295. Pingback: how does hydroxychloroquine treat lupus

 296. Pingback: order verapamil 40mg

 297. Pingback: voltaren 100mg australia

 298. Pingback: zanaflex 2 mg united kingdom

 299. Pingback: zestril 2,5mg united states

 300. Pingback: browse around this web-site

 301. Pingback: zocor 5mg medication

 302. Pingback: zovirax 200mg for sale

 303. Pingback: zyprexa 15mg without prescription

 304. Pingback: zyvox generic

 305. Pingback: sildenafil tablet

 306. Pingback: tadalafil 80 mg over the counter

 307. Pingback: furosemide without a prescription

 308. Pingback: cialis soft 20 mg

 309. Pingback: escitalopram 20mg medication

 310. Pingback: aripiprazole tablets

 311. Pingback: pioglitazone uk

 312. Pingback: how often do you take viagra

 313. Pingback: spironolactone cost

 314. Pingback: fexofenadine 180mg coupon

 315. Pingback: sildenafil without doctor prescription

 316. Pingback: glimepiride 4mg price

 317. Pingback: meclizine without prescription

 318. Pingback: cheap atomoxetine 40mg

 319. Pingback: donepezil 5 mg pharmacy

 320. Pingback: anastrozole 1mg without a doctor prescription

 321. Pingback: how to buy irbesartan 150 mg

 322. Pingback: dutasteride generic

 323. Pingback: olmesartan without a doctor prescription

 324. Pingback: where to buy clonidine 0.1 mg

 325. Pingback: where can i buy cefuroxime 250 mg

 326. Pingback: celecoxib 200 mg prices

 327. Pingback: citalopram over the counter

 328. Pingback: cialis drug plan

 329. Pingback: aralen medicine price

 330. Pingback: cephalexin online

 331. Pingback: cialis without prescription

 332. Pingback: cheapest ciprofloxacin 250 mg

 333. Pingback: loratadine 10 mg united kingdom

 334. Pingback: how long does a erection last with cialis

 335. Pingback: clindamycin purchase

 336. Pingback: clozapine 50mg without a prescriptionclozapine australia

 337. Pingback: prochlorperazine no prescription

 338. Pingback: carvedilol 12.5mg australia

 339. Pingback: trial pack cialis viagra levitro

 340. Pingback: rosuvastatin without a doctor prescription

 341. Pingback: cialis once daily realpcialis

 342. Pingback: desmopressin online pharmacy

 343. Pingback: divalproex 125mg prices

 344. Pingback: synthetic viagra

 345. Pingback: cialis canada online pharmacy no prescription

 346. Pingback: trazodone over the counter

 347. Pingback: tolterodine coupon

 348. Pingback: acetazolamide without a prescription

 349. Pingback: cheap t jet 60 cialis online

 350. Pingback: fluconazole without prescription

 351. Pingback: where can i buy phenytoin 100 mg

 352. Pingback: oxybutynin 5mg united kingdom

 353. Pingback: doxycycline 100 mg tablets

 354. Pingback: how to buy bisacodyl 5 mg

 355. Pingback: venlafaxinemg tablet

 356. Pingback: how to purchase amitriptyline 25 mg

 357. Pingback: permethrin online pharmacy

 358. Pingback: erythromycin without a doctor prescription

 359. Pingback: 141generic2Exare

 360. Pingback: gvnxtgyf

 361. Pingback: buy estradiol

 362. Pingback: erectile dysfunction pills

 363. Pingback: etodolac 400 mg prices

 364. Pingback: female cialis 10mg

 365. Pingback: tamsulosin united kingdom

 366. Pingback: qnruypgs

 367. Pingback: fluticasone 50 mcg medication

 368. Pingback: alendronate 70mg for sale

 369. Pingback: how often can i take cialis 20mg

 370. Pingback: where can i buy nitrofurantoin 100 mg

 371. Pingback: where i can get viagra

 372. Pingback: wat kost cialis 20 mg bij de apotheek

 373. Pingback: buying tadalafil 20mg without prescription

 374. Pingback: wat gebeurt er als vrouwen viagra nemen

 375. Pingback: why does ivomec have a longer shelf life than generic ivermectin

 376. Pingback: how to buy azithromycin

 377. Pingback: glipizide usa

 378. Pingback: hydrochlorothiazide 10 mg medication

 379. Pingback: generic cialis online prescription

 380. Pingback: isosorbide 40 mg without prescription

 381. Pingback: order sumatriptan 50mg

 382. Pingback: loperamide 2 mg coupon

 383. Pingback: comprar cialis

 384. Pingback: buy cialis

 385. Pingback: buy generic 100mg viagra online

 386. Pingback: azathioprine coupon

 387. Pingback: how to purchase propranolol 80 mg

 388. Pingback: compra de viagra

 389. Pingback: where can i buy indomethacin

 390. Pingback: top 10 essay writing services

 391. Pingback: write my research paper reddit

 392. Pingback: essay writing on my daily routine in english

 393. Pingback: help me with my americanah essay

 394. Pingback: is cialis a prescription drug

 395. Pingback: business ethics essay outline

 396. Pingback: average cost of cialis daily use

 397. Pingback: houston doctor hydroxychloroquine

 398. Pingback: hydroxychloroquine 200mg dose

 399. Pingback: cheap lamotrigine 50mg

 400. Pingback: order terbinafine 250mg

 401. Pingback: weekend pills cialis

 402. Pingback: hydroxychloroquine treatment success

 403. Pingback: levofloxacin 500 mg pharmacy

 404. Pingback: levothyroxine mcg without prescription

 405. Pingback: online canadian pharmacy cialis

 406. Pingback: buy aurogra online

 407. Pingback: gemfibrozil 300 mg coupon

 408. Pingback: clotrimazole 10g purchase

 409. Pingback: metoclopramide 10 mg prices

 410. Pingback: hydroxychloroquine clinical studies

 411. Pingback: vidalista generic walmart

 412. Pingback: latest on hydroxychloroquine treatment

 413. Pingback: cialis daily use 5 mg

 414. Pingback: cialis rx

 415. Pingback: over the counter cialis substitute

 416. Pingback: cialis pills online canada

 417. Pingback: dapoxetine tablets cost in india

 418. Pingback: atorvastatin and hair loss

 419. Pingback: is nexium the same as prilosec

 420. Pingback: fluoxetine weight

 421. Pingback: sertraline and hydroxyzine

 422. Pingback: escitalopram side effects male

 423. Pingback: savella vs cymbalta

 424. Pingback: escitalopram and caffeine

 425. Pingback: 1

 426. Pingback: amoxil uses

 427. Pingback: where generic propecia manufactured

 428. Pingback: cost 50mg prednisone tablets

 429. Pingback: cialis canadian pharmacy

 430. Pingback: ivermectin for human scabies

 431. Pingback: stromectol and clav

 432. Pingback: what is ivermectin used for

 433. Pingback: zithramax for strep pharyngitis

 434. Pingback: ventolin 90 mcg

 435. Pingback: ivermectin paste 1.87 for horses

 436. Pingback: buying zithromax online

 437. Pingback: is lisinopril better than amlodipine

 438. Pingback: dapoxetine premature ejaculation not worth the risk

 439. Pingback: amazon ivermectin pour on

 440. Pingback: taking clomiphene days 3 7

 441. Pingback: over the counter chlamydia treatment walgreens

 442. Pingback: viagra 30 mg

 443. Pingback: trump lowering cost of pharmaceuticals

 444. Pingback: buy amoxicillin 500mg

 445. Pingback: buy amoxil online

 446. Pingback: buy lasix online uk

 447. Pingback: neurontin 50mg cost

 448. Pingback: 2400 mg gabapentin

 449. Pingback: plaquenil brand

 450. Pingback: 6 prednisone

 451. Pingback: generic priligy

 452. Pingback: priligy canada

 453. Pingback: modafinil daily

 454. Pingback: ivermectin 10 mg

 455. Pingback: hydroxychloroquine for sale canada

 456. Pingback: ivermectin 1

 457. Pingback: where to buy ventolin

 458. Pingback: ventolin salbutamol

 459. Pingback: zithromax 200mg

 460. Pingback: 54 prednisone

 461. Pingback: stromectol sulfate for sale

 462. Pingback: provigil coupon

 463. Pingback: zithromax price

 464. Pingback: tadalafil generic in india

 465. Pingback: buy viagra over the counter

 466. Pingback: ivermectin cost

 467. Pingback: cialis eu

 468. Pingback: rx tizanidine

 469. Pingback: latisse cost

 470. Pingback: olumiant medicine

 471. Pingback: buy nolvadex

 472. Pingback: zanaflex 16 mg

 473. Pingback: pornoizle}

Scroll To Top