Xem nhanh
Home / Phật Pháp / Con Đường Đến An Lạc -Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
Con Đường Đến An Lạc -Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Chuyển ngữ: Tuệ Uyển

Con Đường Đến An Lạc -Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Chuyển ngữ: Tuệ Uyển

 

Từ lúc sinh ra, tất cả chúng ta muốn sống một đời sống hạnh phúc và đó là quyền của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều người cùng chia sẻ quan điểm rằng hệ thốn giáo dục hiện hữu của chúng ta là không đầy đủ khi đi đến việc chuẩn bị cho con người yêu thương hơn – một trong những điều kiện để hạnh phúc. Như một người anh em nhân loại, tôi nguyện làm cho mọi người biết rằng tất cả chúng ta cùng sở hữu những hạt giống của từ ái và bi mẫn. Có một bộ não thông minh chưa đủ; vì chúng ta cũng cần một trái tim nhiệt tình. From birth, we all want to live a happy life and that is our right. However, many share the view that our existing education systems are inadequate when it comes to preparingpeople to be more compassionate—one of the conditions for being happy. As a human brother I’m committed to letting people know that we all possess the seeds of love and compassion. Having a smart brain is not enough; we also need a warm heart.
Sự viếng thăm hành tinh này của chúng ta thì ngắn ngủi, thế nên chúng ta nên sử dụng thời gian của chúng ta một cách đầy đủ ý nghĩa, là chúng ta có thể hành động để giúp đở người khác bất cứ khi nào có thể. Và nếu chúng takhông thể giúp đở người khác, thì tối thiểuchúng ta không nên cố gắng tạo ra đau đớn và khổ sở cho họ. Our visit to this planet is short, so we should use our time meaningfully, which we can do by helping others wherever possible. And if we cannot help others, at least we should try not to create pain and suffering for them.
Tôi không thích hình thức. Không có hình thứckhi chúng ta được sinh ra và cũng không có khi chúng ta chết đi. Thay vì điều ấy thì chúng tanên xử sự với mỗi người khác như những người anh chị em vì tất cả chúng ta muốn sống một cuộc sống hạnh phúc. Đây là một mục tiêuthông thường của chúng ta và là quyền lợi của chúng ta. Không ai bảo đảm về tương lai, nhưng chúng ta sống trong hy vọng của hạnh phúc. I don’t like formality. There’s no formality when we’re born and none when we die. In between we should treat each other as brothers and sisters because we all want to live a happy life. This is our common purpose and our right. Nothing is guaranteed about the future, but we live in hope of being happy.
Mỗi người trong bảy tỉ người chúng ta muốn một đời sống hạnh phúc, và mỗi cá nhân có quyền để đạt đến mục tiêu ấy. Nếu chúng tanhấn mạnh vào những trình độ khác biệt thứ yếu như “tôi là người Tây Tạng”, thế thì nó làm cho tôi dường như quan hệ với Tây Tạng hơn. Cũng thế, “tôi là Phật tử” cho thấy một loại cảm nhận gần gũi với những người Phật tử khác, nhưng tự động tạo nên một loại khoảng cách nho nhỏ nào đó với những đức tin khác. Every single one of the seven billion human beings wants a happy life, and every single one has every right to achieve that goal. If we emphasize secondary level differences like “I am Tibetan”, then it makes me seem more concerned with Tibet. Also, “I am Buddhist” gives some kind of close feeling with other Buddhists, but automatically creates some sort of small distance from other faiths.

 

Bạo động không bao giờ xảy ra nếu quý vị xem người khác là những con người, giống như chính quý vị. Không có lý do gì để giết hại lẫn nhau; nhưng khi chúng ta quên lãng sự duy nhất của loài người và thay vì tập trung vào những trình độ thứ yếu khác nhau như “quốc ta tôi” và “quốc gia họ”, “tôn giáo tôi” và “tôn giáo họ”, chúng ta tạo nên những sự phân biệtquan tâm hơn cho những con người của chính chúng ta và những thành viên của tôn giáochúng ta. Thế rồi, chúng ta bất chấp quyền lợicủa người khác và ngay cả không tôn trọng sự sống của kẻ khác. Nhiều vấn nạn chúng ta đối diện ngày nay sinh khởi từ căn bản này, của việc nhấn mạnh và đặt nặng quá nhiều trên những thứ khác biệt thứ yếu. Violence never happens if you consider other people to be human beings, just like yourself. There is no reason to kill each other; but when we forget the oneness of humanity and instead concentrate on secondary level differences like “my nation” and “their nation”, “my religion” and “their religion”, we create distinctions and have more concern for our own people and followers of our religion. Then, we disregard the rights of others and even have no respect for the lives of others. Many of the problems we face even today arise from this basis, of placing too much emphasis and importance upon secondary level differences.
Khi tôi diễn thuyết, thí dụ, nếu xem tôi như một Phật tử Tây Tạng và có lẻ ngay cả hơn thế ấy nếu tôi tự nghĩ như “Đức Thánh Thiện Đạt Lai Lạt Ma”, điều này tạo nên một loại khoảng cách nào đó giữa thính chúng và chính tôi, như vậy là không thông minh. Nếu tôi chân thành quan tâmđến sự cát tường của quý vị, tôi phải nói với quý vị trên trình độ như những người anh chị em con người, cùng là những con người như chính tôi. Thật sự rằng chúng ta giống nhau: tinh thần, cảm xúc, và thân thể. Quan trọng hơn nữa, mọi người muốn một đời sống hạnh phúc không có bất cứ khổ đau nào, và tôi cũng giống như vậy, cho nên chúng ta sẽ nói chuyện trên trình độnày. When I give talks for instance, if I consider myself a Tibetan Buddhist and perhaps even more so if I think of myself as “His Holiness the Dalai Lama”, this creates some kind of distance between the audience and myself, which is foolish. If I am sincerely concerned about your wellbeing, I have to talk to you on the level of being human brothers and sisters, the same human beings as myself. In actual fact we are the same: mentally, emotionally and physically. More importantly, everyone wants a happy life without any suffering, and I am the same, so we will talk on this level.
Đạo đức thế tục liên hệ liên hệ rất nhiều đến những nhân tố sinh học, nhưng niềm tin tôn giáo là điều đấy chỉ có loài người có. Trong loài người, niềm tin được phát triển nhưng chắc chắn không phải là một nhân tố sinh học. Đạo đức thế tục bao phủ toàn bộ dân số 7 tỉ người. Như tôi đã đề cập hôm qua, từ 7 tỉ người, một tỉ người tuyên bố chính thức họ là những người không tín ngưỡng, và nếu chúng ta nghĩ về 6 tỉ người cho là những người có tín ngưỡng, thì có rất nhiều người trong ấy là sai lạc. Có những tai tiếng, bóc lột, tham nhũng, lừa đảo, dối trá, và bắt nạt. Điều này, tôi nghĩ, qua việc thiếu vắng một sự tin tưởng chân thành vào những nguyên tắc đạo đức. Thế nên, ngay cả tôn giáo cũng bị sử dụng cho những mục tiêu sai quấy. Secular ethics are very much related to biological factors, but religious faith is something only human beings have. Among humanity, faith developed, but it is certainly not a biological factor. Secular ethics cover the entire population of seven billion human beings. As I mentioned yesterday, out of seven billion people, one billion have formally stated that they are non-believers, and then if we think of the six billion supposed believers, there are so many corrupt people. There are scandals, exploitation, corruption, cheating, lying and bullying. This, I believe, is due to a lack of genuine conviction in moral principles. So even religion is used for wrong purposes.
Đôi khi tôi thật sự nghĩ rằng tôn giáo đã dạy chúng ta ngụy thiện. Chúng ta nói những lời như “từ ái” và “bi mẫn”, nhưng trong thực tếchúng ta không hành động như thế, và có rất nhiều thành kiến. Sometimes I really feel that religion teaches us how to act hypocritically. We say nice things like “love” and “compassion”, but in reality we don’t act like that, and there is lots of injustice.
Tôn giáo nói về những thứ dễ thương này, từ áivà bi mẫn, trong một cung cách truyền thống, chứ không phải trong cách thật sự nối kết với trái tim của chúng ta. Đây là do người ta thiếu những nguyên tắc đạo đức hay thiếu niềm tin về giá trị của những nguyên tắc đạo đức. Bất chấp một người là có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng đi nữa thì chúng ta cũng cần suy nghĩmột cách nghiêm túc hơn vấn đề giáo dục con người về những nguyên tắc đạo đức này như thế nào. Và trên điều này, quý vị có thể thêm tôn giáo vào, và nó trở thành một tôn giáo chân thành thật sự. Tất cả những tôn giáo, như tôi đã đề cập hôm qua, đều nói về những giá trị này. Religion talks about these nice things, love and compassion, in a sort of traditional way, but not in a way that actually connects with your heart. This is due to people’s lack of moral principles, or a lack of conviction about the value of moral principles. Regardless of whether one is a believer or non-believer, we need to think more seriously as to how to educate people about these moral principles. Then on top of this, you can add religion, and it becomes a truly genuine religion. All religions, as I mentioned yesterday, talk about these values.

 

Trong thế kỷ trước, trong khi người ta giết nhau, cả hai phía đều cầu nguyện Thượng Đế. Khó khăn thay! Ngay cả ngày nay đôi khi quý vị thấy những cuộc xung đột nhân danh tôn giáo, và tôi nghĩ cả hai phía đều cầu nguyện Thượng Đế. Tôi đôi khi đùa rằng, dường như Thượng Đế bị bối rối! Ngài quyết định như thế nào, với cả hai phía đều đang cầu nguyện đến ngài, tìm cầu sự gia hộ? Thật khó khăn. In the previous century, while people were killing each other, both sides were praying to God. Difficult! Even today sometimes you see conflicts in the name of religion, and I think both sides pray to God. I sometimes joke, saying that it seems that God is confused! How could He decide, with both sides praying to Him, seeking some sort of blessing? It’s difficult.
Trong những xung đột nhân danh tôn giáo, hầu hết mọi trường hợp, tôi nghĩ nguyên nhân thật sự không phải là niềm tin tôn giáo, nhưng đúng hơn, đó là nhưng quan tâm kinh tế và chính trị. Nhưng đối với một số trường hợp, chẳng hạn những người theo trào lưu tôn giáo chính thống, họ quá bị dính mắc với tôn giáo của họ và rồi thì do bởi điều đó, họ không thể thấy giá trị của những truyền thống tôn giáo khác. In conflicts in the name of religion, in most cases I think the real reason is not religious faith, but rather economic or political interests. But for some cases, such as fundamentalists, they become too attached toward their own religion and then because of that, cannot see the value of other traditions.

 

Đôi khi tôn giáo tạo ra xung đột và chia rẻ và đây thật sự là một vấn đề nghiêm trọng. Tôn giáo đáng lẻ là một phương pháp để tăng trưởng từ bitha thứ, vốn là những biện phápđể chửa trị sân hậnthù oán. Thế nên, nếu tự tôn giáo tạo thêm thù hận đối những niềm tintôn giáo khác, thì điều này giống như một loại thuốc đáng lẻ để trị bệnh, nhưng thay vì thế lại tạo thêm nhiều bệnh tật. Làm gì bây giờ? Tất cả những thứ đáng buồn này một cách căn bản là qua một sự thiếu vắng niềm tin trong những nguyên tắc đạo đức, cho nên tôi tin rằng chúng ta cần những sự thực tập và những nhân tố đa dạng để hiện  thực một nổ lực chân thành để thúc đẩy những đạo đức thế tục. Sometimes religion causes conflict and divisions and this is quite a serious matter. Religion is supposed to be a method to increase compassion and forgiveness, which are the remedies for anger and hatred. So if religion itself creates more hatred toward other religious faiths, this is like a medicine that is supposed to cure illness, but instead causes more illness. What to do? All these sad things are essentially due to a lack of conviction in moral principles, so I believe that we need various practices and factors to make a genuine effort to promote secular ethics.

 

Theo quan niệm của Ấn Độ về chủ nghĩa thế tục, thì chẳng bao giờ có cảm nhận tiêu cực về tôn giáo, mà đúng hơn là sự tôn trọng tất cả các tôn giáo, cũng như sự tôn trọng cho những người không tín ngưỡng. Tôi nghĩ điều này rất thông tuệ. Chúng ta thúc đẩy điều này như thế nào? Qua thuyết giảng? Không. Thế thì qua một sự cầu nguyện nào đó? Không. Nhưng qua giáo dục, vâng. According to the Indian understanding of secularism, there is never a sense of negativity toward religion, but rather respect for all religions, and also respect for all non-believers. I think this is very wise. How can we promote this? Through preaching? No. Then certainly through prayer? No. But through education, yes.
Chúng ta tiếp nhận sự giáo dục về vệ sinh thânthể , vật chất. Vậy thì tại sao chúng ta không giáo dục về vệ sinh cảm giác hay tinh thần, những kiến thức cơ bản về vấn đề chăm sóc một tâm hồn khoẻ mạnh như thế nào? Không cần  nói về Thượng Đế hay kiếp sống tới, hay Đức Phật hay niết bàn, nhưng chỉ đơn giản về vấn đề phát triển thành một con người hạnh phúc với một tâm thức. Một con người hạnh phúc làm nên một gia đình hạnh phúc, vốn làm nên một cộng đồng hạnh phúc. Do vậy, tôi nghĩ chúng ta cần một số bài học về vệ sinh cảm xúc. We receive education about physical hygiene, so why not education about emotional or mental hygiene, simple knowledge on how to take care of a healthy mind? No need to talk about God or the next life, or Buddha or nirvana, but simply about how to develop into a happy person with a mind. A happy person makes a happy family, which makes a happy community. Therefore, I think we need some lessons on emotional hygiene.
Vệ sinh cảm xúc là gì? Nó có nghĩa là chăm sóc những nhân tố vốn tàn phá tâm thức tĩnh lặng của chúng ta, hay sự hòa bình của tâm hồn. Những nhân tố này như những bệnh tật tinh thần, do bởi những cảm xúc tiêu cực này không chỉ tàn phá niềm hòa bình của chúng ta, tâm thức lành mạnh của chúng ta, mà chúng cũng tàn phá năng lực tinh thần phán xét thực tại của chúng ta. What is emotional hygiene? It means taking care of factors that destroy our calm mind, or our peace of mind. These factors are like a mental illness, because not only do these negative emotions destroy your peaceful, healthy mind, they also destroy your mental ability to judge reality.
Khi đầy dẫy sân hận, thì chúng ta không thể thấy thực tại và tâm tư chúng ta trở nên thành kiến. Cũng thế với dính mắc, chúng ta không thể thấy thực tại một cách đúng đắn. Đây là một loại bệnh của tâm thức. Bản chất tâm thức của chúng ta tỉnh giác và vì thế bất cứ một loại nhân tố tinh thần nào làm giảm thiểu năng lực tỉnh giác này là một thứ tiêu cực. when you are full of anger, you cannot see reality and your mind becomes biased. Also with attachment, you also can’t see reality correctly. This is a disease of the mind. The very nature of our mind is awareness and so any sort of mental factor that reduces this capacity for awareness is a negative thing.
Chúng ta đối diện với đủ loại rắc rối, nhiều thứ trong chúng là do chính chúng ta làm ra. Tại sao? Vì chúng ta bị xoay chuyển bởi những cảm xúc như sân hậnsợ hãi. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta có thể học hỏi để chuyển hóanhững cảm xúc như vậy. Và một trong những công thức hiệu quả nhất để đối diện với những cảm xúc tàn phá là trau dồi lòng từ ái trên căn bản tính đồng nhất của tất cả 7 tỉ con người. We face all sorts of problems, many of them of our own making. Why? Because we are swayed by emotions like anger and fear. However, I believe we can learn to tackle such emotions. And one of the most effective remedies for dealing with destructive emotions is to cultivate loving-kindness on the basis of the oneness of all 7 billion human beings.
Bị tách rời khỏi gia đình từ lúc 5 tuổi, lúc 16 tuổi bị mất tự do, rồi thì lúc 24 tuổi mất quê hương. Từ lúc đó, Tây Tạng đã thấy vô vàn khổ đau. Hơn 5 nghìn tu viện và chùa chiền bị phá hủy, một triệu người bị mất mạng. Tuy thế từ khi trở thành một người tị nạn tôi đã gặp gở nhiều người và nhiều cơ hội để học hỏi – khi quý vị nhìn vào mọi thứ từ một nhận thức rộng rãi hơn, thì những rắc rối có một đặc tính khác biệt. Separated from my family at the age of 5, at 16 I lost my freedom, then at 24 I lost my country. Since then, Tibet has seen great suffering. More than 5000 monasteries and temples have been destroyed, a million people have lost their lives. And yet since becoming a refugee I’ve met many people and had many occasions to learn—when you look at things from a wider perspective, problems take on a different character.
Từ bi mang cho chúng ta niềm hòa bình của tâm hồn, nụ cười trên mặt chúng ta và những nụ cười chân thành mang chúng ta đến gầnnhau hơn. Nền giáo dục ngày nay cần phát triển không chỉ trí thông minh của chúng ta mà cũng phải hổ trợ những giá trị nhân bản của nhiệt tình và từ bi. Đây là những phẩm chất không giớihạn trong tôn giáo vì như những con người thì tất cả chúng ta muốn niềm hòa bình của tâm hồn. Compassion bring us peace of mind. it brings a smile to our face and genuine smiles bring us closer together. Education today needs not only to develop our intelligence but also to support basic human values of warm-heartedness and compassion. These are not qualities confined to the religious, because as human beings we all want peace of mind.
Sân hậnganh tỵ liên hệ với cảm nhận vị ngãvà sự bất chấp của chúng ta với người khác. Vị ngã dễ dàng làm sinh khởi sợ hãi, vốn nuôi dưỡng sự bực bội cáu kỉnh, là thứ mà khi nó bùng lên thành cơn giận, có thể kích hoạt thành bạo động. Thời gian đã đến để chấp nhận rằng nếu chúng ta đang nói về hòa bình trên thế giới, thì chúng ta phải quan tâm đến niềm hòa bình trong chính chúng ta. Anger and jealousy are related to our sense of self-centredness and our disregard for others. Self-centredness easily gives rise to fear, which fosters irritation, which, when it blazes into anger, can provoke violence. The time has come to accept that if we’re talking about peace in the world, we have to consider peace within ourselves.
Tâm thức chúng ta càng từ bi, thì chúng ta càng có thể hướng dẫn đời sống của chúng ta một cách trong sạch, trung thực, chân thật, không có gì phải che dấu. Từ bi nâng cao sức mạnh nội tại, giảm thiểu sợ hãi và làm cho thân hữu tập họp chung quanh chúng ta. Như những tạo vật xã hội, chúng ta cần thân hữu và điều hấp dẫnhọ chính là lòng tin. Và lòng tin lớn mạnh khi chúng ta biểu lộ lòng quan tâm chân thật cho sự cát tường của những người khác. The more compassionate our mind, the more we’ll be able to lead our lives transparently, honestly, truthfully, with nothing to hide. Compassion enhances our inner strength, reduces fear and causes friends to gather round us. As social animals we need friends and what attracts them is trust. And trust grows when we show real concern for others’ well-being.
Niềm tin mãnh liệt và thành thật của tôi là sự cộng tác chân thành giữa khoa học tâm lý hiện đại và khoa học cổ điển Ấn Độ về tâm thức là có thể. Có tiềm năng để thực hiện một sự đóng góp quan trọng cho sự thấu hiểu của khoa học và việc phát triển những kỷ thuật giáo dục và chửa bệnh hữu ích. Việc áp dụng của chính niệm và những thực hành liên hệ với lòng ân cầntừ bi đang chứng tỏhiệu quả một cách đặc biệt. It is my conviction that a genuine collaboration between contemporary psychological sciences and the ancient Indian science of the mind is possible. It has the potential to make a significant contribution to scientific understanding and the development of useful educational and therapeutic techniques. The application of mindfulness and practices involving kindness and compassion are proving particularly effective.
Nếu thực hiện một nổ lực thì chúng ta có thể thay đổi thế giới. Những ai đang còn trẻ có thể làm nên một sự khác biệt và tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn. Về phẩn tôi, tôi đã cố gắng để thúc đẩy hứng thú trong những giá trị nội tại và tôi tin rằng nếu tôi ảnh hưởng mười người và mỗi người trong họ cũng làm như vậy, thì chúng ta có thể có đến một trăm người. Và nó sẽ diễn tiến như vậy. Đây là cách để giáo dục con người. If we make an effort we can change the world. Those who are still young can make a difference and shape a better future. For my part, I try to encourage interest in inner values and I believe that if I influence ten people and each of them does the same, we’ve reached one hundred. And so it goes on. This is the way to educate people.
Con người là những tạo vật xã hộilệ thuộclẫn nhau một cách sâu đậm. Khí hậu thay đổi đe dọa tất cả chúng ta. Đó là một trong những thách thức tự nhiên đã dạy cho chúng ta rằng chúng ta phải làm việc với nhau, thực hiện một nổ lực chung để đạt đến một mục tiêu chung. Một thế giới hòa bình hơn và một thế kỷ hòa bình hơn đòi hỏi chúng ta không phải trên vũ khí mà trên việc phát triển một niềm hòa bình tỏa rộng bên trong. Human beings are social animals and heavily interdependent. Climate change threatens us all. It’s one of those natural challenges that teach us that we must work together, making a common effort to reach a common goal. A more peaceful world and a more peaceful century require that we rely not on weapons but on developing a widespread inner peace.

Từ bi mang hòa bình cho tâm hồn. Nó đem một nụ mĩm cười cho khuôn mặt. Giáo dục cần không chỉ việc phát triển trí thông minh của chúng ta, mà cũng là hổ trợ những giá trị nhân bản của nhiệt tình và từ bi. Những thứ này không phải là những phẩm chất chỉ giới hạn cho tôn giáo, vì tất cả chúng ta muốn niềm hòa bình của tâm hồn. Và nếu chúng ta nhớ rằng những người khác cũng là những con người như chúng ta, thì chúng ta cần mở rộng một cảm nhận ân cần ngay cả đối với những người chúng ta xem như kẻ thù.

Compassion brings peace of mind. It brings a smile to the face. Education needs not only to develop our intelligence, but also to support the basic human values of warm-heartedness and compassion. These are not qualities confined to the religious, because we all want peace of mind. And if we remember that others too are human beings like us, we can extend a sense of kindness even towards those we think of as enemies.
Bạo động phát xuất từ sân hận vốn che mờ năng lực suy nghĩ trực tiếp vá phán xét thích đáng những gì đang xảy ra. Nó liên hệ với sợ hãilo lắng. Một trong những bài học chúng tacần học là vấn đề trau dối như thế nào những cảm xúc tích cực đối kháng với những cảm xúctiêu cực như sân hậnsợ hãi. Từ bi, thí dụthế, đem đến sự tự tin và một năng lực để hành động một cách sáng suốt. Nó làm mạnh lòng tinvốn là nền tảng của tình thân hữu. Violence derives from anger which clouds our ability to think straight and properly assess what is happening. It’s related to fear and anxiety. One of the lessons we need to learn is how to cultivate those positive emotions that counter destructive emotions like anger and fear. Compassion, for example, brings self-confidence and an ability to act transparently. It strengthens trust which is the ground for friendship.
Thật rất quan trọng để thấu hiểu tâm thức và các cảm xúc của chúng ta hoạt động như thế nào. Một nguyên nhânđiều kiện của sân hậnsợ hãi. Một khi sân hận bùng lên thì có thể đưa đến thù oán, vì thế chúng ta phải xử trí nó một cách sớm sủa. Sân hậnxu hướng phát sinh tự động, nhưng chúng ta có thể phát triển từ bi qua tu tập. Sân hận có thể đem đến năng lượng, nhưng rắc rối là nó mù quáng. Chúng taquán sát vệ sinh thân thể để duy trì sức khỏe, thì chúng ta cũng cần vệ sinh cảm xúc của tinh thần. It’s important to understand how our mind and emotions work. A cause and condition of anger is fear. Once it has erupted anger can lead to hatred, so we have to tackle it early. Anger tends to arise spontaneously, but we can develop compassion through training. Anger might bring energy, but the problem is that it’s blind. We observe physical hygiene to maintain our health, what we also need is emotional hygiene.
Giúp đở người khác đem đến sự toại nguyệnsâu sắc. Bất chấp chúng ta cảm nhận mạnh mẽ như thế nào, thì sự tồn tại của chúng ta lệ thuộctrên những người khác. Rõ ràng cộng đồng là quan trọng cho sự hạnh phúc của cá nhân, vì thế nếu chúng ta làm người khác hạnh phúc, thì chúng ta cũng nhận được lợi lạc. Chúng ta cần hành động, nhưng nếu chúng ta hành động vì lòng vị kỷ, thì thật khó khăn trong sáng, để có được lòng tin và tình thân hữu của người khác. Bằng việc học hỏi để nhiệt tình hơn thì chúng tacó thể tạo nên một thế giới từ bi hơn. Helping others brings deep satisfaction. No matter how strong we may feel, our survival depends on others. Clearly the community is crucial to individual happiness, so if we make others happy, we too derive benefit. We need to act, but if we act out of self-centredness, it’s difficult to be transparent, to earn others’ trust and friendship. By learning to be more warm-hearted we can create a more compassionate world.
Ngày nay chúng taxu hướng nghĩ giáo dụcgiống như mục tiêu duy nhất của nó là làm cho chúng ta sáng tạo hơn và thực tiển hơn. Đôi khi ngay cả dường như những người ít học vấn hơn thì chân thật hơn và thẳng thắn hơn. Mặc dù xã hội chúng ta không nhấn mạnh nó, thì việc sử dụng kiến thứcgiáo dục quan trọng nhất là để thông hiểu tầm quan trọng của hành động lương thiện hơn và việc thuần hóa tâm thức – một cách cần yếu là việc phát triển một trái tim cao thượng. Today we tend to think of education as if its only purpose was to make us more inventive and resourceful. Sometimes it even seems that those who are less educated are more honest and straightforward. Even though our society doesn’t emphasize it, the most crucial use of knowledge and education is to understand the importance of more wholesome action and disciplining the mind—essentially the development of a good heart
Như một tu sĩ Phật giáo, tôi tin tất cả mọi tôn giáo truyền thống có thể giúp con người tìm thấy sự yên tĩnh của tâm hồn. Các tôn giáo có thể áp dụng những sự tiếp cận khác nhau, nhưng mỗi tôn giáo có tiềm năng để giúp chúng ta trở thành những con người tốt hơn. Do vậy, thật quan trọng là có sự hòa hiệp và tôn trọnggiữa các tôn giáo. As a Buddhist monk, I believe all major religious traditions can help people find inner peace. They may employ different approaches and techniques, but each of them has the potential to help us become better human beings. Therefore, it’s important that there is harmony and respect among them.
Chúng ta cần cải thiện hệ thống giáo dục hiện tại bằng việc giới thiệu những cấu trúc của các phương pháp trau dồi những cảm xúc tích cựcnhư nhiệt tình. Dựa vào truyền thống tôn giáokhông hấp dẫn mọi người. Chúng ta cần một sự tiếp cận phổ thông hơn căn cứ trên kinh nghiệmchung, cảm giác chung, và những khám phácủa khoa học. We need to improve the current education system by introducing instructions on ways to cultivate positive emotions like warm-heartedness. Relying on religious tradition won’t appeal to everyone. We need a more universal approach based on common experience, common sense and scientific findings
Nhiều vấn nạnchúng ta đối diện ngày nay là do chính chúng ta tạo ra. Tại sao thế? Vì chúng ta lệ thuộc vào các cảm xúc mà không sử dụngtrí thông minh của chúng ta một cách thích đáng. Căn bản con người không phải tiêu cực, nhưng có khuynh hướng bị chi phối bởi sân hậnsợ hãi. Chúng ta cho những cảm xúc như vậy là đương nhiên mà không nhận thấy chúng có thể tàn phá như thế nào. Many of the problems we face today are of our own making. Why is this? Because we are subject to emotions without properly using our intelligence. Human beings are not fundamentally negative, but are prone to be swayed by anger and fear. We take such emotions for granted without realizing how destructive they can be.
Một cội nguồn của rắc rốitâm thức vô lối của chúng ta. Chúng ta có thể trả lời cho điều này bằng việc phát triển trái tim nhiệt tình của chúng ta. Chúng ta cần hiện thực một sự chuyển hóanội tại, để thấu hiểu rằng yêu thương và tình cảm là nguồn gốc thật sự của hạnh phúc. Như những con người chúng ta là những tạo vật xã hội, lệ thuộc vào nhau. Thật quan trọng để nhiệt tình hơn là vị kỷ. Chúng ta sẽ ít bệnh hoạn hơn, sống lâu hơn và có thêm bè bạn bây giờ và ở đây. A source of trouble is our unruly minds. We can counter that by developing a warm heart. We need to effect an inner transformation, to understand that love and affection are a real source of joy. As human beings we are social animals, dependent on each other. It’s important to be warm-hearted rather than selfish. We’ll be less sick, live longer and have more friends here and now.
Tất cả chúng ta muốn sống một đời hạnh phúc, vì vậy chúng ta phải nghiên cứu để sống với nhau trong tin tưởngtôn trọng lẫn nhau. Chúng ta quả có những khác biệt về chủng tộc, quốc gia, niềm tin tôn giáo và v.v…, nhưng những khác biệt này là thứ yếu trong sự so sánh với việc chúng ta giống nhau là những con người . We all want to live a happy life, so we have to learn to live together in trust and mutual respect. We do have differences of race, nationality, religious faith and so on, but these differences are secondary in comparison to our equality in being human.
Từ bi yêu thương củng cố sự tự tin của chúng ta cho phép trí thông minh tuyệt vời của chúng ta thể hiện chức năng một cách thích đáng, vì căn bản tâm thức chúng ta được duy trì tĩnh lặng. Nếu thay vì thế chúng ta sân hận thì sự phân tích của chúng ta sẽ bị định kiến, chúng tasẽ không thấy những khía cạnh khác biệt của thực tại. Khi tâm thức chúng ta tĩnh lặng thì chúng ta có thể biểu hiện một quan điểm toàn diện vốn thực tế hơn. Compassion enhances our self-confidence allowing our marvelous human intelligence to function properly, because fundamentally our mind remains calm. If instead we are angry our analysis will be biased, we won’t see the different aspects of reality. When the mind is calm we can take a holistic view which is more realistic.
Một nhân tố có thể đóng góp để làm cho thế kỷ 21 là một kỷ nguyên hòa bình sẽ là việc chấp nhận rộng rãi sự thất bại cho việc giải quyếtnhững vấn nạn bằng vũ lực. Việc sử dụng vũ lực có thể kiểm soát thân thể con người, những sẽ không thể thay đổi trái tim và tư tưởng của họ. Quý vị chỉ có thể làm việc đó trên căn bảncủa sự tin tưởng và hữu nghị. One factor that could contribute to making the 21st century an era of peace would be a wider appreciation of the failure to resolve problems by force. The use of force may control people physically, but it won’t change their hearts and minds. You can only do that on the basis of trust and friendship.
Nếu chúng ta thật sự thấy nhau như những người anh chị em, thì sẽ không có cơ sở cho việc chia rẻ, lừa dối và bóc lột giữa chúng ta. Do vậy thật quan trọng để thúc đẩy ý tưởng về một loài người duy nhất, rằng là những con ngườithì tất cả chúng ta giống nhau. If we were really to see one another as brothers and sisters, there would be no basis for division, cheating and exploitation among us. Therefore it’s important to promote the idea of the oneness of humanity, that in being human we are all the same.
Với việc quan tâm đến bất bạo động, thật đáng giá để nhớ rằng việc phân chia ranh giới trong loại hành động là không nhất thiết quá nhiều như động cơ. Những lời lẽ nghiệt ngã vì lòng quan tâm cho sự cát tường của người khác là bất bạo động, nhưng một nụ cười và ngôn ngữêm ái với một khuynh hướng của gian lận và lừa dối có thể được thấy như bạo động. With regard to non-violence, it is worth remembering that the demarcation is not necessarily in the kind of the action so much as the motivation. Harsh words out of concern for another’s well-being are non-violent, but a smile and soft words with an intention to cheat and deceive can be seen as violent.
Càng ngày càng có nhiều người đi đến thấu hiểu rằng quý vị không thể tạo nên một nền hòa bình lâu dài qua việc sử dụng sức mạnh. Nhu cầu ở đó là một sự tiếp cận mới căn cứ trên niềm hòa bình của tâm thức. Do vậy, thật cần thiết để nhận ra những nhân tố như tự kiêu, sân hận, và ganh tỵ đã làm náo loạn niềm hòa bình nội tại và thực hiện những biện pháp để phản kháng lại chúng. Chúng ta cần nghiên cứu một phương pháp vệ sinh tinh thần tương ứng với vệ sinh vật chất mà với nó chúng ta bảo vệ sức khỏe thân thể của chúng ta. More and more people have come to understand that you can’t create lasting peace through the use of force. There needs to be a new approach based on peace of mind. Therefore, it’s necessary to identify factors like pride, anger and jealousy that disrupt inner peace and take steps to counter them. We need to observe an emotional hygiene that corresponds to the physical hygiene with which we protect our physical health.
Chúng ta cần sử dụng lý trí để đánh giá những thuận lợibất lợi của việc quan tâm cho người khác và sự vị kỷ. Các nhà khoa học nói rằng căn bản tự nhiên của con ngườiyêu thương. Đó không phải là vấn đề của sự thực hành tôn giáo vì với sự thừa nhận rằng giống như bạn cảm kích khi người khác biểu lộ tình cảm và yêu thương đến bạn, người khác cũng cảm kích giống như vậy. Đó là vấn đề của việc rèn luyệntâm thức. We need to use reason to evaluate the advantages and disadvantages of concern for others and self-centredness. Scientists say that basic human nature is compassionate. It isn’t a matter of religious practice so much as a recognition that just as you appreciate it when others show you affection and compassion, others appreciate being treated the same way too. It’s a matter of training the mind.
Mục đích chính của đời sống chúng tahạnh phúc, nó được duy trì bởi hy vọng. Không có gì bảo đảm cho tương lai, nhưng chúng ta tồn tạitrong hy vọng của điều gì đó tốt đẹp hơn. Hy vọng có nghĩa là giữ sự tiến triển, sự suy nghĩ, ‘tôi có thể làm việc này.’ Nó mang đến sức mạnh nội tại, sự tự tin, năng lực để thực hiệnnhững gì chúng ta làm một cách trung thực, chân thật, và trong sáng. The very purpose of our life is happiness, which is sustained by hope. We have no guarantee about the future, but we exist in the hope of something better. Hope means keeping going, thinking, ‘I can do this.’ It brings inner strength, self-confidence, the ability to do what you do honestly, truthfully and transparently.
Trong một thế giới, nơi con người rơi vào vòng quay cuồng của sân hậnthù oán một cách dễ dàng, thì chúng ta cần yêu thương, nhẫn nại, bao dungtoại nguyện. Chúng ta có thể có tất cả những tiện nghi vật chất cần thiết để thoải mái, nhưng nếu chúng ta không có hòa bình trong tâm hồn, thì tiện nghi không làm cho ta vui sướng. Trái lại, nếu chúng ta có hòa bình trong tâm tư, thì ta sẽ hạnh phúc cho dù có những tiện nghi vật chất hay không. Mục tiêu quan trọng là đạt được hòa bình trong tâm thức In a world where people easily fall under the sway of anger and hatred, we need love, patience, tolerance and contentment. You may have all the physical amenities you need to be comfortable, but if you have no peace of mind, they won’t make you happy. On the other hand if you have peace of mind, you’ll be happy whether you have those amenities or not. The important goal is to achieve peace of mind.
Tri thức của tâm liên hệ đến 7 tỉ người sống ngày nay vì chúng ta đạt được niềm hòa bình của tâm bằng việc giải quyết những cảm xúctàn phá trên căn bản của việc thấu hiểu toàn bộhệ thống cảm xúc của chúng ta. Chúng ta trải nghiệm hạnh phúc trên cấp độ giác quantương đối và ngắn hạn. Nhưng hạnh phúc lâu bền liên hệ đến thể trạng của tâm. Knowledge of the mind is relevant to all 7 billion human beings alive today because we achieve peace of mind by tackling our destructive emotions on the basis of understanding the whole system of our emotions. We experience happiness on a sensory level that is relatively short-lived. But lasting happiness is related to our state of mind.
Thiền tậpvấn đề giữ tâm thức trong sáng; suy tư sâu xa về thực tại. Đó là việc suy nghĩ về các cảm xúc của chúng ta, tự hỏi mình “Tại sao ta cảm thấy giận dữ?” và đi đến thấu hiểu những thuận lợihợp lý căn bản của các cảm xúc tích cực như nhiệt tình. Tôi đã đối diệnnhững khó khăn trong cuộc đời tôi, nhưng sự hòa bình của tâm thức mà tôi đạt được từ việc rèn luyện tâm thức đã giúp tôi đối phó. Meditation is about keeping the mind clear; thinking deeply about reality. It’s about thinking about our emotions, asking ourselves ‘Why do I feel angry?’ and coming to understand the advantages and sound basis of positive emotions like warm-heartedness. I’ve faced difficulties in my life, but the peace of mind I’ve gained from mind-training has helped me cope.
Căn bản của những nguyên lý đạo đức là để có một sự quan tâm thật sự cho cát tường của chúng sanh và một nhận thức sâu sắc về tính duy nhất của loài người. Bất kỳ khoa học hay tôn giáoxây dựng hay tàn phá tùy thuộc vào động cơ của chúng tachúng ta có được hướng dẫn bởi những nguyên tắc đạo đức hay không. The basis of moral principles is to have a real concern for the well-being of others and an appreciation of the oneness of humanity. Whether science or religion is constructive or destructive depends on our motivation and whether we are guided by moral principles
Chúng ta có thể thay đổi tâm thức chúng ta. Chúng ta không phải để nó rơi vào sân hậnthù oán. Vì yêu thươngsân hận không thể cùng tồn tại, cho nên càng trau dồi yêu thươngthì sân hận của chúng ta càng giảm thiểu. Yêu thương mang đến hòa bình trong tâm hồn và nếu chúng tayêu thương thì chúng ta không bị lệch hướng khi những sự kiện tiêu cực xảy ra. We can change our minds. We don’t have to give in to anger and hatred. Since compassion and anger cannot co-exist, the more we cultivate compassion the more our anger will be reduced. Compassion brings peace of mind and if we have that we won’t be deflected when negative events occur.
Như những tạo vật xã hội, chúng ta cần bạn bè, nhưng chúng ta có bè bạn trên căn bản của tin tưởng, vốn đến như một kết quả của tình cảm và quan tâm cho nhau. Chúng ta không thể mua tin tưởng hay đạt được nó bằng việc sử dụngsức mạnh. Cội nguồn của nó là nhiệt tình. As social animals we need friends, but we make friends on the basis of trust, which comes about as a result of affection and concern for others. You can’t buy trust or acquire it by use of force. Its source is warm-heartedness.
Thay vì cố gắng giải quyết những khác biệt của chúng ta bằng sức mạnh, thì chúng ta phải nói chuyện thông qua đối thoại. Đây không phải là một dấu hiệu của yếu đuối, mà của tuệ trí – một sự tiếp cận thực tiển. Đây là tại sao chúng taphải thảo luận để nhấn mạnh với những người trẻ hôm nay về tầm quan trọng của việc trau dồi một tâm bi mẫn trong sự phối hợp với một quan điểm thực tế hơn. Instead of trying to resolve our differences by force, we must talk and enter into dialogue. This is not a sign of weakness, but of wisdom—a realistic approach. This is why we have to discuss how to impress on those who are young today the importance of cultivating a compassionate mind in conjunction with a more realistic view.
Bạo động không bao giờ xảy ra nếu ta xem những dân tộc khác như những con người, giống như chúng ta. Không có lý do để giết hại nhau; nhưng khi chúng ta quên tính duy nhấtcủa nhân loại và thay vì thế lại tập trung vào trình độ thứ yếu khác nhau như “quốc gia tôi” và “xứ sở họ”, “tôn giáo tôi” và tín ngưỡng họ”, thì chúng ta tạo nên những khác biệt và quan tâmhơn đến dân tộc chúng tatín đồ của tôn giáochúng ta. Violence never happens if you consider other people to be human beings, just like yourself. There is no reason to kill each other; but when we forget the oneness of humanity and instead concentrate on secondary level differences like “my nation” and “their nation”, “my religion” and “their religion”, we create distinctions and have more concern for our own people and followers of our religion.
Tôn giáo nói về những thứ từ bi dễ thương này trong một cung cách truyền thống, chứ không phải trong một cung cách thật sự nối kết với trái tim của chúng ta. Đây là vì người ta thiếu vắng những nguyên tắc đạo đức, hay sự thiếu vắng tự tin về giá trị của những nguyên lý đạo đức. Religion talks about these nice compassionate things in a sort of traditional way, but not in a way that actually connects with your heart. This is due to people’s lack of moral principles, or a lack of conviction about the value of moral principles.
Một số nhà khoa học đang nói “tâm hồn cường tráng trong thân thể khỏe mạnh.” Các nhà y khoa cũng nói rằng sự sợ hãi, sân hậnthù oán liên tục thậtsự phá hoại hệ thống miễn nhiễm của chúng ta, trong khi một tâm bi mẫn yêu thương hơn một cách căn bản duy trì và thậm chí có thể tạo nên một thân thể khỏe mạnh. Rõ ràng chúng ta biết rằng đối với những người tinh thần vui vẻ, thì những ảnh hưởngtích cực cho thân thể của là vô biên. Some scientists are saying “healthy mind, healthy body.” Medical scientists also say that constant fear, anger and hatred actually eat away at our immune system, while a more compassionate mind basically sustains and can even increase a healthy body. Obviously we know that for those people who are mentally happy, the positive effects for their body are immense.

 

About templevh

323 comments

 1. Pingback: cialis coupons

 2. Pingback: buy cialis canada

 3. Pingback: price of cialis

 4. Pingback: Buy now viagra

 5. Pingback: cialis without a doctor prescription

 6. Pingback: viagra for sale

 7. Pingback: Low cost canadian viagra

 8. Pingback: where to buy ciprofloxacin

 9. Pingback: generic ventolin

 10. Pingback: naltrexone price canada

 11. Pingback: cialis no prescription

 12. Pingback: how to get cialis

 13. Pingback: viagra erection

 14. Pingback: viagra without prescription

 15. Pingback: tylenol stock price

 16. Pingback: viagra 100mg

 17. Pingback: chloroquine tablets india

 18. Pingback: viagra 100mg

 19. Pingback: viagra 100mg

 20. Pingback: non prescription erection pills

 21. Pingback: new ed pills

 22. Pingback: ed pills online

 23. Pingback: cialis for sale

 24. Pingback: hydroxychloroquine tablets brand india

 25. Pingback: canadian online pharmacy

 26. Pingback: cialis generic

 27. Pingback: levitra generic

 28. Pingback: vardenafil cost

 29. Pingback: vardenafil dosage

 30. Pingback: affordable viagra online

 31. Pingback: doubleu casino online casino

 32. Pingback: cialis no prescription

 33. Pingback: buy cheap viagra

 34. Pingback: real casino online

 35. Pingback: slot machines

 36. Pingback: overnight canadian viagra

 37. Pingback: careprost eyelash growth solution

 38. Pingback: loans online

 39. Pingback: how long does cialis last

 40. Pingback: personal loans

 41. Pingback: viagra cost

 42. Pingback: 20 cialis

 43. Pingback: best real money online casinos

 44. Pingback: 100 mg viagra

 45. Pingback: kattie

 46. Pingback: lorenzogibia

 47. Pingback: https://best-casinos-usa.com/

 48. Pingback: generic cialis

 49. Pingback: 5 mg cialis

 50. Pingback: 20 cialis

 51. Pingback: buy cheap viagra

 52. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 53. Pingback: casino games online

 54. Pingback: casinos

 55. Pingback: cheapest viagra online

 56. Pingback: generic for viagra

 57. Pingback: canadian viagra

 58. Pingback: viagra sildenafil

 59. Pingback: viagra samples

 60. Pingback: cialis professional

 61. Pingback: canadian pharmacy viagra

 62. Pingback: cheapest viagra

 63. Pingback: generic viagra

 64. Pingback: viagra pill

 65. Pingback: where can i buy viagra in chennai india

 66. Pingback: buying cialis online

 67. Pingback: droga5.net

 68. Pingback: where to buy cialis canada

 69. Pingback: Viagra 120 mg united kingdom

 70. Pingback: Viagra 100mg tablet

 71. Pingback: viagra for sale

 72. Pingback: cialiss

 73. Pingback: Viagra 25 mg cheap

 74. Pingback: Cialis 40mg uk

 75. Pingback: Cialis 20 mg over the counter

 76. Pingback: Cialis 40mg price

 77. Pingback: viagra alternative

 78. Pingback: online cialis

 79. Pingback: cheap viagra

 80. Pingback: sildenafil

 81. Pingback: canadian viagra

 82. Pingback: viagra prescription

 83. Pingback: cialis

 84. Pingback: buy generic viagra

 85. Pingback: buy viagra online without

 86. Pingback: arimidex 1 mg over the counter

 87. Pingback: cialis capsule

 88. Pingback: avodart 0,5 mg medication

 89. Pingback: cheap viagra online canada pharmacy

 90. Pingback: cialis japan

 91. Pingback: calcium carbonate 500 mg without prescription

 92. Pingback: buy tadalafil

 93. Pingback: cardizem price

 94. Pingback: buy viagra cvs

 95. Pingback: casodex 50mg coupon

 96. Pingback: catapres united states

 97. Pingback: ceftin 125 mg nz

 98. Pingback: celebrex usa

 99. Pingback: celexa 20mg medication

 100. Pingback: cipro without prescription

 101. Pingback: generic cialis

 102. Pingback: order claritin 10 mg

 103. Pingback: free slots online

 104. Pingback: casino slot

 105. Pingback: casino slots

 106. Pingback: online slots real money

 107. Pingback: real online casino

 108. Pingback: best online casino for money

 109. Pingback: real money online casinos usa

 110. Pingback: casino online

 111. Pingback: gambling games

 112. Pingback: slot games online

 113. Pingback: cheap car insurance quotes

 114. Pingback: titan insurance company

 115. Pingback: car insurance policy

 116. Pingback: viagra tablets in chennai

 117. Pingback: car insurance quotes online florida

 118. Pingback: amica car insurance

 119. Pingback: general insurance quote

 120. Pingback: auto owners car insurance

 121. Pingback: cheap liability car insurance quotes

 122. Pingback: autoowners insurance

 123. Pingback: otc ed medication

 124. Pingback: car insurance quotes now

 125. Pingback: personal loans near me no credit check

 126. Pingback: payday loans las vegas

 127. Pingback: easy payday loans

 128. Pingback: pay day loan

 129. Pingback: quick loans for poor credit

 130. Pingback: bad credit loans for bad credit

 131. Pingback: best online payday loans

 132. Pingback: personal loans for people with bad credit

 133. Pingback: cbd oil near me for sale

 134. Pingback: cbd oil for pain control

 135. Pingback: cbd oil for chronic pain

 136. Pingback: viagra like drugs

 137. Pingback: cbd oil from colorado for cancer patients

 138. Pingback: cbd oil for cats benefits

 139. Pingback: cbd oil online

 140. Pingback: c4 health labs cbd oil

 141. Pingback: assignments of benefits

 142. Pingback: best online pharmacy for viagra

 143. Pingback: buy cheap essay

 144. Pingback: essays writing

 145. Pingback: how to assign oxidation number

 146. Pingback: essay writer online

 147. Pingback: photography assignment

 148. Pingback: how to write an intro for an essay

 149. Pingback: writer of federalist papers

 150. Pingback: online essay writing service

 151. Pingback: buy essay

 152. Pingback: cleocin coupon

 153. Pingback: clonidine 0,1mg for sale

 154. Pingback: clozaril 50mg price

 155. Pingback: how to buy symbicort inhaler 160/4,5mcg

 156. Pingback: cialis bathtub meaning

 157. Pingback: combivent 50/20mcg united kingdom

 158. Pingback: coreg 3,12mg price

 159. Pingback: where can i buy compazine 5 mg

 160. Pingback: coumadin 1 mg price

 161. Pingback: cozaar 25 mg generic

 162. Pingback: buy viagra dubai

 163. Pingback: crestor 20mg otc

 164. Pingback: cymbalta united kingdom

 165. Pingback: dapsone 1000caps online

 166. Pingback: ddavp prices

 167. Pingback: depakote coupon

 168. Pingback: diamox 250 mg price

 169. Pingback: differin 15g without a doctor prescription

 170. Pingback: where to buy diltiazem

 171. Pingback: buy doxycycline

 172. Pingback: dramamine 50mg australia

 173. Pingback: elavil 10mg united kingdom

 174. Pingback: erythromycin without a prescription

 175. Pingback: order etodolac

 176. Pingback: flomax 0,4 mg australia

 177. Pingback: flonase nasal spray pills

 178. Pingback: garcinia cambogia 100caps otc

 179. Pingback: buy geodon 20mg

 180. Pingback: hyzaar 12,5 mg for sale

 181. Pingback: imdur nz

 182. Pingback: imitrex no prescription

 183. Pingback: imodium no prescription

 184. Pingback: navigate to these guys

 185. Pingback: how to purchase imuran 50mg

 186. Pingback: where can i buy indocin

 187. Pingback: lamisil 250mg pills

 188. Pingback: levaquin canada

 189. Pingback: lopid pharmacy

 190. Pingback: lopressor for sale

 191. Pingback: where to buy luvox 50 mg

 192. Pingback: macrobid price

 193. Pingback: best price for viagra 100mg

 194. Pingback: buy mestinon

 195. Pingback: micardis 40mg medication

 196. Pingback: mobic 15 mg cost

 197. Pingback: motrin over the counter

 198. Pingback: nortriptyline online pharmacy

 199. Pingback: 3 dollar viagra

 200. Pingback: periactin nz

 201. Pingback: plaquenil for sale

 202. Pingback: cheapest prednisolone

 203. Pingback: prevacid 30mg pills

 204. Pingback: prilosec 20 mg otc

 205. Pingback: proair inhaler 100 mcg without a doctor prescription

 206. Pingback: procardia medication

 207. Pingback: proscar canada

 208. Pingback: cost of protonix

 209. Pingback: cheap provigil

 210. Pingback: viagra brand name only

 211. Pingback: pulmicort 200 mcg otc

 212. Pingback: pyridium 200 mg without a doctor prescription

 213. Pingback: reglan 10mg nz

 214. Pingback: retin-a cream 0.025% pills

 215. Pingback: revatio cheap

 216. Pingback: how to buy risperdal

 217. Pingback: robaxin 500 mg usa

 218. Pingback: rogaine 5% cost

 219. Pingback: seroquel purchase

 220. Pingback: singulair 5mg without prescription

 221. Pingback: skelaxin 400mg prices

 222. Pingback: tenormin cost

 223. Pingback: thorazine 50mg generic

 224. Pingback: toprol 100mg without prescription

 225. Pingback: tricor generic

 226. Pingback: where can i buy valtrex

 227. Pingback: vantin without a doctor prescription

 228. Pingback: where to buy verapamil

 229. Pingback: voltaren price

 230. Pingback: buy wellbutrin 300mg

 231. Pingback: zanaflex otc

 232. Pingback: cheap cialis to buy with prescription

 233. Pingback: zithromax 500mg generic

 234. Pingback: helpful site

 235. Pingback: zocor 5 mg united kingdom

 236. Pingback: zovirax online pharmacy

 237. Pingback: zyloprim 300mg without a prescription

 238. Pingback: zyprexa nz

 239. Pingback: zyvox 600 mg otc

 240. Pingback: order sildenafil

 241. Pingback: tadalafil 10mg online pharmacy

 242. Pingback: furosemide 40 mg no prescription

 243. Pingback: how to purchase escitalopram 10 mg

 244. Pingback: aripiprazole without a doctor prescription

 245. Pingback: pioglitazone 30mg purchase

 246. Pingback: spironolactone 25mg usa

 247. Pingback: fexofenadine canada

 248. Pingback: how to purchase glimepiride 4mg

 249. Pingback: meclizine 25 mg pills

 250. Pingback: leflunomide over the counter

 251. Pingback: atomoxetine 10 mg without a prescription

 252. Pingback: donepezil 5mg online

 253. Pingback: anastrozole 1mg no prescription

 254. Pingback: irbesartan united kingdom

 255. Pingback: where can i buy dutasteride 0,5 mg

 256. Pingback: order olmesartan 10 mg

 257. Pingback: how to purchase buspirone

 258. Pingback: clonidinemg australia

 259. Pingback: cost of cefuroxime 250mg

 260. Pingback: celecoxib 200mg uk

 261. Pingback: cheapest citalopram

 262. Pingback: cephalexin 500mg medication

 263. Pingback: ciprofloxacin 500 mg without a prescription

 264. Pingback: loratadine 10mg nz

 265. Pingback: clindamycin without a prescription

 266. Pingback: clozapine no prescription

 267. Pingback: viagra and marijuana

 268. Pingback: prochlorperazine 5 mg tabletprochlorperazine generic

 269. Pingback: carvedilol without prescription

 270. Pingback: warfarin coupon

 271. Pingback: rosuvastatin without prescription

 272. Pingback: desmopressin 10mcg pills

 273. Pingback: buy divalproex 250mg

 274. Pingback: where can i buy trazodone 25mg

 275. Pingback: cheap tolterodine 1mg

 276. Pingback: acetazolamide 250mg coupon

 277. Pingback: where to buy fluconazole

 278. Pingback: phenytoin cheap

 279. Pingback: how to buy oxybutynin

 280. Pingback: where can i buy doxycycline 100 mg

 281. Pingback: bisacodyl 5mg without prescription

 282. Pingback: best place to buy viagra or cialis online pay by check

 283. Pingback: cheap venlafaxine

 284. Pingback: cost of amitriptyline

 285. Pingback: permethrin pills

 286. Pingback: fda approved generic cialis

 287. Pingback: erythromycin 500 mg purchase

 288. Pingback: where to buy estradiol

 289. Pingback: etodolac united states

 290. Pingback: tamsulosin united states

 291. Pingback: fwcskvfy

 292. Pingback: alendronate 70 mg pills

 293. Pingback: how to make natural viagra with watermelon

 294. Pingback: where to buy cialis online forum

 295. Pingback: nitrofurantoin 100mg pills

 296. Pingback: how long is ivermectin in horse dewormer toxic to aussies

 297. Pingback: what does azithromycin cure

 298. Pingback: glipizide coupon

 299. Pingback: viagra online 25mg

 300. Pingback: hydrochlorothiazide australia

 301. Pingback: isosorbide 30mg without a doctor prescription

 302. Pingback: sumatriptan no prescription

 303. Pingback: precio cialis 5 mg en farmacia

 304. Pingback: where to buy loperamide 2 mg

 305. Pingback: cialis 80 mg dosage

 306. Pingback: where to buy female viagra pill

 307. Pingback: azathioprine 50mg nz

 308. Pingback: propranolol 20mg over the counter

 309. Pingback: viagra

 310. Pingback: generic viagra from canada

 311. Pingback: good essay writing service

 312. Pingback: write a research paper

 313. Pingback: essay writing about my favourite teacher

 314. Pingback: argumentative essay help

 315. Pingback: lamotrigine otc

 316. Pingback: terbinafine purchase

 317. Pingback: digoxin canada

 318. Pingback: how to buy levothyroxine mcg

 319. Pingback: gemfibrozil uk

 320. Pingback: clotrimazole 10g prices

 321. Pingback: lasix medication over the counter

 322. Pingback: soft tablet

 323. Pingback: bad credit payday loans norman

Scroll To Top