Xem nhanh

Hòa Thượng Hư Vân

Bên trên đã lược bàn về danh tướng của y bát. Nay nói sơ lược về ý nghĩa thọ giới. Quý vị phải chú ý lắng nghe. Bí yếucủa Phật pháp nằm nơi ba pháp vô lậu học, tức giới định huệ. Trong ba pháp này, giới luật là nền tảng căn bản. Nhờ giới luậtmà sanh định. Do định mà sanh huệ. Nếu trì giới thanh tịnh thì định huệ tự nhiên sẽ được viên thành. Thể theo ngôn từ, Phật chế giới luật, vốn có ba hạng: Thứ nhất là giới tại gia; giới này bao gồm năm giới và tám giới. Thứ hai là giới xuất gia; giới này bao gồm mười giới của Sa DiSa Di Ni, cùng giới Cụ Túccủa tỳ kheotỳ kheo ny. Thứ ba là giới chung cho tu sĩcư sĩ (đạo tục thông hành giới), tức là tam tụ tịnh giới Bồ Tát.

Hôm nay, quý vị cầu thọ giới, tức là phát hạnh nguyện quan trọng, cao cả bậc nhất. Hạnh nghĩa là hành trì, tức y theo giới luậttu hành. Nguyện nghĩa là phát nguyện, tức phát bốn hoằng thệ nguyện. Hạnh nguyện nếu tương dung đầy đủ thì sẽ thành diệu dụng. Phật chế giới luật, không ngoài việc khiến cho chúng sanh đoạn trừ thói quen tật xấu, ngưng ác hành thiện, bỏ trần lao, hợp với tánh giác. Kinh Hoa Nghiêm thuyết:” Giới là nền tảng căn bản của đạo quả Bồ Đề vô thượng. Phải nên hành trì tịnh giới đầy đủ”.

Nhờ giới mà Phật pháp mới trụ thế dài lâu. Tăng già nương vào giới mà trường tồn, phát triển.

Giới pháp, giới thể, giới hạnh, giới tướng 

Giới được phân thành bốn loại: Giới pháp, giới thể, giới hạnh, giới tướng.

A/ Giới pháp: Phật chế năm giới, tám giới cho ưu bà tắcưu bà di, chế sáu giới cho thức xoa ma noa, chế mười giới cho sa disa di ni, và chế giới cụ túc cho tỳ kheotỳ kheo ny. Năm chúng Bồ Tát xuất gia, thọ mười giới trọng, bốn mươi tám giới khinh. Hai chúng Bồ Tát tại gia, thọ sáu giới trọng, hai mươi tám giới khinh. Một trăm tám mươi bốn loại yết ma, ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh, cùng vô lượngluật nghi, được gọi là giới pháp.

B/ Giới thể: Tức là lúc thọ giới, lãnh nạp giới pháp nơi thân tâm, khiến phát sanh một loại giới thể. Giới thểnày, tuy phàm phu không thể nghe thấy biết đến, nhưng suốt đời hằng thường tương tục, có công năngphòng việc xấu ngưng việc ác. Được giới thể bậc ưu hay liệt, tùy theo sự phát tâm cao thấp trong lúc thọ giới. Người cầu giới, đầu tiên phải biết phát tâm. Phát tâm có ba phẩm vị thượng trung hạ.

Thứ nhất, phát tâm hạ phẩm, tức ngay lúc thọ giới, trí huệ mờ mịt, hạ liệt, thệ nguyện không rộng, hoặc tâm tán loạn, duyên cảnh không chu toàn. Tuy thủ trì giới tướng, nhưng không thể phát khởi công dụngcủa giới thể, tức phát tâm hạ phẩm, tức chỉ được giới thể hạ phẩm.

Thứ hai, phát tâm trung phẩm, tức ngay khi thọ giới, tâm duyên đến tất cả cảnh giới tình cùng vô tình. Song, tại những cảnh duyên này, có phát khởi phần đoạn các việc ác, phần tu các việc thiện, lại chỉ muốn tự giải thoát sanh tử, mà hoàn toàn không có thệ nguyện độ khắp chúng sanh, tức phát tâm trung phẩm, tức đắc giới thể bậc trung.

Thứ ba, phát tâm thượng phẩm, tức ngay nơi thọ giới, tâm tâm tương tục, thấy cảnh sáng trong thanh tịnh, duyên đến tất cả cảnh giới hữu tình lẫn vô tình. Ngay nơi cảnh duyên này, có thể quyết định phát đại thệ nguyện, tức nguyện đoạn tất cả ác, nguyện tu tất cả thiện, nguyện độ tất cả chúng sanh. Đó là phát tâm bậc thượng, tức đắc giới thể bậc thượng. Vì vậy, nếu muốn đắc được giới thể thượng phẩm, phải nên phát tâm thượng phẩm.

Do đó, trước khi thọ giới, phải khai mở tâm rộng rãi, kế đến lập chí cao viễn, thì khi thấy các tướng liền hiểu rõ. Nếu không chuẩn bị kỸ càng, chỉ mơ hồ về pháp tướng, thì làm sao đắc được giới thể thượng phẩm? Hoặc giả, hoàn toàn không phát khởi tâm cầu giới, chỉ được danh thọ giới trống rỗng, thật uổng công sức thọ giới, cùng lãng phí một đời tu. Quý vị hãy thận trọng lưu ý.

Cảnh duyên tuy nhiều, nhưng không ngoài hai loại hữu tình và vô tình. Cảnh duyên loài hữu tình tức là tất cả động vật có sanh mạng như loài người, cá, chim, trùng, thú, v.v… Cảnh duyên vô tình tức là tất cả loài không có sanh mạng như thực vật, khoáng vật, đất đai, núi sông, mặt trăng, mặt trời, tinh sao, cỏ cây, nhà cửa, dụng cụ, thuốc men, v.v…

Chúng sanh tạo nghiệp ác, do mê lầm cảnh duyên trước mắt, như vừa thấy tiền tài, liền khởi tâm muốn ăn cắp; vừa thấy sắc đẹp liền khởi niệm dâm dục. Song, nghiệp ác vốn do cảnh khởi, và nghiệp thiện cũng từ cảnh mà sanh. Cảnh là nơi nương tựa của sự chế giới, cũng chính là nền tảng căn bản phát khởi giới luật. Ví như giới cấm giết hại và dâm dục, do cảnh hữu tình phát khởichế giới. Những giới này, cũng y theocảnh mà sanh. Giới cấm ăn cắp và nói láo, do cảnh hữu tình và vô tình phát khởichế giới. Thế nên, cảnh của rừng cây thâm thẩm đều là gốc của sự chế giới, và là nhân của sự phát khởi giới. Nếu hưng khởi được tâm từ quảng đại, duyên cảnh hữu tình và vô tình, rồi phát khởi ba thệ nguyện rộng lớn, tương ưng cùng giới pháp, lãnh nạp vào thân, hộ trì suốt đời, tức đắc giới thể thượng phẩm.

C/ Giới hạnh: Tức là sau khi đắc giới thể, trong cuộc sống hằng ngày, hành vi động tĩnh, ung dung tự tại, ngừng các việc ác, tu các điều thiện, thuận trì theo giới đã thọ, không vượt ngoài luật Tỳ Ni. Nơi pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, cùng tất cả pháp môn tu hành, đều không vượt ngoài giới hạnh, lại chẳng rời tất cả ngoại hạnh, nên đặc biệt gọi là giới hạnh.

D/ Giới tướng: Tức là những giới do Phật chế. Nơi mỗi giới, có những phần thọ trì mà phạm và không phạm, lại có phân biệt nặng nhẹ và khai giá. Trì tức là thuận theo giới thể đã thọ mà lập danh, và được phân thành hai phần, chỉ trì cùng tác trì. Phạm tức là do vi phạm giới thể đã thọ mà lập danh, và được phân làm chỉ phạm cùng tác phạm.

Chỉ trì, tức là phương tiện chánh niệm, hộ trì giới thể đã thọ, ngăn ngừa cấm chỉ thân tâm, không tạo việc ác, nên gọi là chỉ. Chỉ mà không vi phạm, thuận theo giới đã thọ, khiến giới thể sáng trong tinh khiết, nên gọi là trì. Trì do chỉ mà thành, tức đối với các việc phi pháp ác nghiệp, không nên làm mà chẳng hề làm, đó là chỉ trì.

Tác trì, nghĩa là chuyên cần thúc liễm ba nghiệp thân miệng ý, tu tập giới hạnh, tức có việc thiện phát khởithì phải hộ trì, nên gọi là tác. Tác đúng như pháp; thuận theo giới thể đã thọ, nên gọi là trì. Trì do tác mà thành, tức đối với những việc đúng như chánh pháp cùng nghiệp thiện, nên làm thì phải cố làm, đó là tác trì.

Chỉ phạm, tức do tâm ngu si giải đãi, ngã mạn, khiến hành ngược với giới thể đã thọ. Nơi các nghiệp thiện thù thắng, chẳng muốn tu học, nên gọi là chỉ. Chỉ mà có vi phạm, tức phản lại lời nguyện thọ giới, nghĩa là phạm. Phạm do chỉ mà thành, tức ngay nơi nghiệp thiện thù thắng phải nên làm mà không chịu làm, đó là chỉ phạm.

Tác phạm, tức là trong tâm đầy dẫy những chất độc tham sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Tâm kích thích thân miệng, tạo cảnh vi phạm luân lý, đó gọi là tác. Tác mà có vi phạm, tức ô nhiễm giới thể đã thọ, nên gọi là phạm. Phạm do tác mà thành, tức nơi nghiệp ác phi pháp không nên làm mà lại cố làm, đó là tác phạm.

Đối với những giới khinh trọng, khai giá trong tạng luật, quý vị phải nghiên cứu tu học kỸ càng. Hiện tại, không thể giảng thuyết tường tận. Những danh tự như thế, được gọi là giới tướng.

Bên trên, tuy phân làm bốn loại, nhưng thật ra chỉ là một. Chuyển phàm thành thánh, gọi là giới pháp. Tổng nhiếp nguồn tâm, gọi là giới thể. Tu tạo ba nghiệp, gọi là giới hạnh. Quán sát thấy khác mà phân biệt, gọi là giới tướng. Do pháp mà thành thể. Nhân thể mà khởi hạnh. Có hạnh tất y cứ vào tướng. Giới tướng tức là tướng của giới pháp, cũng là tướng của giới thể, và là tướng của giới hạnh. Pháp chẳng khác pháp, tức tướng là pháp. Thể chẳng khác thể, tức tổng tướng là thể. Hạnh chẳng khác hạnh, tức ngay nơi tướng mà thành hạnh.

Thế nên, người tu hành phải nghiên cứu tường tận giới tướng. Gọi là giới tướng, tức những tướng trì phạm mà trong luật đã nói rõ ràng. Những tướng trì phạm tuy nhiều, nhưng không ngoài tâm cảnh. Nghiệp ác do cảnh mà phát khởi, và không ngoài tâm mà thành. Giới thiện cũng không vượt ngoài cảnh mà phát, và không ngoài tâm mà sanh. Vì vậy, Nam Sơn luật sư Đạo Tuyên bảo:

– Trước khi chưa thọ giới, tội ác đầy khắp pháp giới. Nay muốn thọ giới, liền vượt qua cảnh ác, khởi thiện tâm. Đó là nhân phát khởi giới, khiến giới thể biến khắp pháp giới.

Thế nên, người đắc giới thể, tức vượt qua muôn duyên ác từ bao đời vô thủy, khiến đầy đủ giới thiện, chuyển hóa báo nghiệp khổ hữu lậu, trở thành pháp thân thanh tịnh. Quý vị phát tâm thọ giới, phải nên dụng tâm lành thiện.

 Những điểm giống nhau và khác nhau giữa giới luật Đại ThừaTiểu Thừa  

Giới vốn phân chia làm hai phần, giới đại thừatiểu thừa. Giới Bồ Tát gồm có mười giới trọng và bốn mươi tám giới khinh. Đây là giới Đại Thừa. Mười giới của sa disa di ny, cùng giới cụ túc của tỳ kheotỳ kheo ny, là giới Tiểu Thừa. Tuy là giới Tiểu Thừa, nhưng nếu người thọ giới phát tâm thượng phẩm thì đắc được giới thể thượng phẩm. Giới thể thượng phẩm này tương đồng với giới thể Bồ Tát, tức tam tụ tịnh giới của đại thừa. Nghiêm trì giới, cấm ngăn việc ác khởi lên, tức nhiếp luật nghi giới. Dùng trí huệ quán sát, tức nhiếp thiện pháp giới. Chẳng ngoài việc hộ trì giới, tức là nhiếp chúng sanh giới. Vì thế, ngay nơi đây, giới Tiểu Thừa tương đồng với giới Đại Thừa. Thế nên bảo rằng trong tu mật hạnh Bồ Tát, ngoài hiện tướng Thanh Văn.

Song, giới Thanh Văn vốn chế phục thân không phạm. Giới Bồ Tát chế phục tâm không khởi phạm. Vì vậy, việc kết giớiphạm giới giữa Tiểu ThừaĐại Thừa không đồng. Trong bộ luật Thập Tụng, kết giớiphạm giới không ước định nơi tâm, chỉ khi thân miệng động thì mới thành phạm; đây chính là giới Tiểu Thừa. Trong bộ luật Tứ Phần, kết giớiphạm giới ước định tại tâm. Nếu dùng niệm sau liên tục truy đuổi niệm trước, tức trở thành phạm giới; đây là thông giới Đại Thừa. Giới Bồ Tát kết phạm tối trọng, ước địnhtại tâm. Vọng tâm khởi lên, tức đã phạm giới. Đây chính là giới Đại Thừa. Tóm lại, chiếu theo giới luật Tứ Phần của Đại Thừa thì vừa khởi niệm là đã phạm. Chiếu theo luật Thập Tụng thì khi khởi động thân miệng, mới tính là phạm giới. Giới Đại ThừaTiểu Thừa, phân biệt rõ ràng như thế, phải nên nhận biết.

Tam quy y, ngũ giới

Không luận giới Tiểu Thừa hay Đại Thừa, tam quy yngũ giới là nền tảng căn bản. Đối với người tại giahay xuất gia, tam quy yngũ giới là hai việc quan trọng tối cực. (Người tại gia chỉ giữ giới không tà dâm. Người xuất gia giữ giới hoàn toàn không dâm dục.)

Tam quy y, tức là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng.

Thứ nhất là quy y Phật. Chữ Phật, tiếng Phạn gọi cho đủ là Phật Đà; Tàu dịch là bậc Giác Giả. Gọi bậc Giác Giả vì Ngài đã giác ngộ hết tất cả sự việc, tức những việc quan hệ với nhân quả tương sanh tương diệt, mà không hạn cuộc vào các loại sự tướng nhân quả, cùng phát hiện sự trật tự tất nhiên của lý nhân quả. Thật thế, Ngài phát hiện những thứ tự của mười hai nhân duyên, như vô minh duyên hành, cho đếnsanh duyên già bịnh chết. Từ đó, Ngài chứng ngộ được chân tướng sự và lý của vũ trụ. Vì thương xótchúng sanh chưa hiểu rõ chân tướng này, và đang bị trầm luân trong biển khổ sanh tử, nên Ngài dùng vô số phương tiện, dạy dỗ giáo hóa. Người thuận theo lý này thì tất nhiên sẽ cải thiện cuộc sống, nhiếp thu tư tưởng hành vi quay về nẻo chánh, khiến xa rời mọi khổ não, đạt đến sự an lạc.

Đó gọi là bậc Giác Giả. Phật Đà giác ngộ chân lý gì? Đạo giác ngộ vô thượng, không thể dùng lời nóihình dung được, chỉ đơn cử nghĩa lý để thuyết minh.

Các pháp đều do duyên khởi; tánh của chúng đều là không. Các pháp tức là tất cả sự vật. Duyên, tức là bao gồm cả nhân thân thuộc và duyên hỗ trợ. Duyên khởi tức khi các pháp sanh khởi, đều do nhiều nhân duyên giả hợp tạo thành. Ví như lúa là hạt giống, rồi do ruộng đất, mưa gió, ánh sáng, vật liệu, nhân công, cùng các loại duyên khác hợp lại, khiến sanh ra thóc. Tánh, được gọi là thể, tức thể tánh của các pháp, mà mỗi mỗi đều vốn tự như thế, vĩnh hằng bất biến, không do các loại duyên hợp thành. Tánh Không, vốn chỉ là lời nói, chớ ngộ lầm với việc không có chi hết. Bất cứ sự vật nào sanh khởi, phải do các duyên hòa hợp tạo nên. Chúng vốn không được gọi là thể tánh cố định vĩnh hằng bất biến. Thể tánh không cố định vĩnh hằng bất biến, mà nhà Phật gọi là tánh Không. Do đó, tổ thứ mười bốn ở Ấn Độ, tức Bồ Tát Long Thọ, bảo:

Nhân duyên sanh ra các pháp, tức vốn vô tự tánh. Pháp do nhân duyên sanh, Ta bảo chúng là “Không”, cũng gọi là giả danh, cũng là nghĩa trung đạo. Chưa từng có một pháp, không từ nhân duyên sanh. Thế nên, tất cả pháp vốn là không.

Phật thuyết tánh Không, chẳng phải bảo rằng tất cả sự vật đều không có, mà thể tánh của chúng vốn không vĩnh hằng bất biến. Vì vậy, Phật Đà không phải là đấng chúa tể tạo ra muôn vật, mà Ngài là bậc triết nhân phát hiện ra chân lý sanh diệt liên tục của tất cả sự vật. Tuy chẳng phải là thần, nhưng vì lòng từbi bao la, thương xót chúng sanh khổ nạn, nên Ngài dùng thần thông vô ngã để cứu hộ. Ngài là bậc vĩ nhân mang phước lạc đến cho chúng sanh. Suốt đời, chưa từng nghỉ ngơi, Ngài luôn giáo hóa và dẫn dắt kẻ ngu, phá trừ mê tín, khiến họ thoát khỏi bùn lầy ô nhiễm, quay về nơi thanh tịnh, tức xả si mê quy nơi bờ giác.

Thứ hai là quy y pháp. Pháp tức là lời lược thuyết của Phật, chỉ rõ chân tướng của sự vật cùng các hành vi chân chánh. Sự biểu hiện của hành vi cá nhân, quan hệ với đạo đức của nhân loại. Hành vi phân rõ tà chánh, thiện ác. Song, việc phê phán thiện ác, quan điểmlập trường của mỗi người đều không đồng. Nếu muốn biết tiêu chuẩn xác thật, phải dùng đạo lý tự nhiên về sự tướng của nhân quảxem xét, và cũng phải y theo cách nhìn khách quan về sự phát triển hiện thực của quy luật tự nhiên, để phán đoánđúng sai.

Xưa kia, xã hội Ấn Độ phân thành bốn chủng tộc: Bà La Môn (tức Phạm Chí), Sát Đế Lợi (tức vua chúa), Phệ Xá (tức thương nhân), Thủ Đà La (tức người hạ liệt). Những giai cấp tánh tộc này phân biệt rất nghiêm ngặt. Đại chúng bần khổ bị áp bức thống thiết mà không dám kêu ca. Cuộc sống khổ cực còn hơn loài vật. Song, đại chúng bần khổ kia lại nhận lầm rằng đó là do mệnh trời sắp đặt, tức đã được chủ định, không thể cải biến. Sau khi thành đạo nơi núi Tuyết Sơn, Phật Thích Ca Mâu Ni tự ta thán ba lần:

– Lạ thay! Tất cả chúng sanh đều có đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, và có khả năng hiểu rõ các pháp đều do duyên khởi, tánh vốn không. Tất cả chúng sanh, loài hữu tình và vô tình, đều có thể thành Phật.

Ngài kết luận rằng bốn chủng tộc trên đều xác thật bình đẳng, như các dòng sông đồng chảy về biển cả, mà không có tên con sông này, con sông nọ. Do đó, Ngài cực lực nhấn mạnh và chủ trương sự bình đẳng, đả phá phân chia giai cấp. Đây là dùng chân tướng của sự lý mà làm lệ chứng tiêu chuẩn đạo đức.

Thứ ba là quy y tăng. Chữ Tăng, tiếng Phạn gọi là Tăng Già; Tàu dịch là Chúng Hòa Hợp. Nhiều người cùng nhau sống chung một chỗ, hòa thuận, chí đồng đạo hợp, cùng tu hạnh tự lợi lợi tha.

Năm giới tức là giới không giết hại, ăn cắp, tà dâm, nói láo, và uống rượu.

Mười giới, cụ túc giới, tam tụ tịnh giới

Bên trên đã lược thuyết tam quy y ngũ giới. Nay bàn về mười giới của sa di, sa di ny, giới cụ túc của tỳ kheo, tỳ kheo ny, cùng Bồ Tát tam tụ tịnh giới. Mười giớigiới cụ túc đều nhắm vào việc tự lợi; nghĩa là cầu tự giải thoát cho chính mình, nên chỉ là hương thơm biểu thị. Giới Bồ Tát đa phần nhắm vào việc lợi người, tức tự rèn luyện thân tâm, để chuẩn bị xả thân cứu thế; tất nhiên là hương thơm cúng dường chư Phật. Người xuất gia, tức sa disa di ny, đều được dự vào giới phẩm Cụ Túc; bên trong phải tu từ bihòa nhã; bên ngoài phải đắp y khác người thế tục; cử chỉ hành động đều luôn theo oai nghi phép tắc; chuyên cần học tập luật nghi về giới sa disa di ni; cẩn trọng, chớ phóng dật. Tỳ kheo phải thường hànhhai trăm năm mươi giới. Tỳ kheo ny phải hành ba trăm bốn mươi tám giới.

Phòng cấm ba độc, điều phục bảy chi, đầy đủ ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh. Ba độc tức là tham, sân, si. Bảy chi tức là bảy chi phần của thân miệng. Thân có ba chi, khiến phạm giới giết hại, ăn cắp, dâm dục. Miệng có bốn chi, khiến phạm giới nói láo, nói lời thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời ác độc. Nơi bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, đều đầy đủ hai trăm năm mươi giới, cộng thành một ngàn. Thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều đầy đủ, nên cộng thành ba ngàn oai nghi. Nơi bảy chi của thân miệng, đều đầy đủ ba ngàn oai nghi, cộng thành hai mươi mốt ngàn. Nơi tham sân si cùng các đẳng phần, (khi tham khởi lên thì sân và si cũng theo nó mà khởi, nên gọi là đẳng phần) tức là trong bốn loại phiền não, nếu đều thanh tịnhkhông hủy phạm, tức là tám mươi bốn ngàn tế hạnh. Tám mươi bốn ngàn cũng chỉ cho con số lớn.

Trong giới luật, có một điều rất quan trọng, nay muốn nói rõ cho quý vị nghe. Trong giới bổn có cấm tỳ kheo tự tay đào đất, dệt vải. Hiện tại, chúng ta đang làm ruộng, dệt vải, vậy có phạm giới không? Chúng taphải biết, việc chế giới luật của Phật, có hai loại tánh giới và giá giới. Thiên đầu là tội ba la di, tức tánh giới, cũng là giới căn bản; nếu phạm thì không thể sám hối được. Những giới khác, đều là giá giới; nếu phạm thì có thể sám hối. Người nghiên cứu kinh tạng, luật tạng, phải nên hiểu rõ tường tận về sự khác biệt giữa các giới khinh, trọng, khai, giá.

Đối với tánh giới, nếu làm thì vi phạm lý thể. Vô luận Phật có chế hay không chế, nếu làm thì phạm tội, như giết hại, ăn cắp, tà dâm, v.v… Giá giới, tức là lúc Phật chưa chế giới mà làm thì không có tội. Từ khi Phật chế giới ra, nếu làm thì thành tội, như giới đào đất dệt vải. Phật chế ra giá giới vì có nhiều nguyên nhân, như địa thế, sự việc, thời tiết. Ví như lập ra giới không được đào đất và dệt vải, là vì muốn tránh sự hiềm nghi của người đời. Xã hội Ấn Độ thời xưa, hành khất thức ăn y phục, vốn là việc của người xuất gia. Nếu tự mưu tính việc ăn mặc, thì bị người đời hiềm nghi. Vì vậy, Phật phải chế ra giới này. Song, xã hội và phong tục tập quán các nơi không đồng; phải thuận theo địa thế, sự việc thời tiếtchế giới. Do đó, không thể giữ giới cứng chắc. Trong luật Ngũ Phần, Phật nói:

– Tuy Ta chế giới như thế, nếu tại các nơi khác, không thể hành thanh tịnh, thì không nên ứng dụng. Tuy Ta chẳng chế giới, nhưng tại các nơi khác, nếu nên hành ở các nơi khác để sự tu hành được thanh tịnh, thì phải hành theo.

Do đó, xưa kia tổ Bá Trượng thấy hoàn cảnh nước Tàu và Ấn Độ không đồng, nên cử ra giới: “Ngày nào không làm thì ngày đó không ăn”. Nếu Phật giáng sanh nơi xứ này, thì quyết chắc sẽ không chế giới đào đất, dệt vải. Thế nên, chúng ta làm ruộng dệt vải, chẳng phải phạm giới luật. Hy vọng trong khi tu trì, quý vị chớ nên bỏ phế việc lao động. Trong lúc lao động, cũng không nên quên việc tu trì. Cả hai việc đều có thể làm cùng một lúc. Đối với việc thọ trì giá giới, quý tại tuân thủ bổn ý chế giới của Như Lai, chớ nên tử thủ chấp chặt giới điều. Nếu hiểu được ý Phật, tuy tương phản điều văn, nhưng cũng gọi là trì giới. Nếu khônghiểu được ý Phật, tuy tôn thủ giới điều, nhưng cũng thành phạm giới. Song, không thể vay mượn lời tôi, mà phá giới luật Phật chế. Muốn hiểu chi tiết, quý vị phải nghiên cứuthâm nhập sâu vào tạng luật.

Giới Bồ Tát nhiếp hết ba tụ: Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sanh giới.

Thứ nhất, nhiếp luật nghi giới, tức là xa rời tất cả việc ác. Trong tụ giới này, chỉ tức là trì, và tác tức là phạm; phải thuận theo luật giáo mà hộ trì nghiêm túc, cẩn trọng chớ phạm.

Thứ hai, nhiếp thiện pháp giới, tức là tích tụ tất cả việc lành. Thân miệng ý đều lành; ba huệ văn tư tu, mười ba la mật, tám muôn bốn ngàn pháp trợ đạo, đều tu hành đến cứu cánh cùng cực. Nơi tụ này, tác tức là trì, chỉ tức là phạm; phải thuận theo giáo pháp mà hành, chớ hối hận, thối tâm.

Thứ ba, nhiếp chúng sanh giới, cũng gọi là nhiêu ích hữu tình giới, tức độ tận hết tất cả chúng sanh; dùng bốn môn vô lượng làm tâm, và dùng bốn nhiếp pháp làm hạnh. Bốn môn tâm vô lượng tức là từ, bi, hỶ, xả. Từ là ban vui. Bi là cứu khổ. HỶ là hoan hỶ vui mừng khi chúng sanh thoát rời mọi khổ não, và đắc pháp lạc sung túc. Xả là khiến chúng sanh hành hạnh Phật, đến nơi Phật địa, rồi khởi tâm xả bỏ.

Bốn nhiếp pháp, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thứ nhất bố thí, tức là nếu có chúng sanh thích muốn tiền tài thì bố thí tiền tài; nếu thích nghe pháp thì bố thí pháp; nếu sợ hãi thì sẽ an ủi che chở, khiến họ sanh tâm thân ái, y theo mình mà thọ giáo học đạo. Thứ hai ái ngữ, tức là tùy theo chúng sanh lợi căn và độn căn mà dùng lời lành thiện khuyên lơn an ủi, khiến họ sanh tâm thân thiết, y theo mình mà học đạo. Thứ ba lợi hành, tức là khởi hành động lành thiện từ thân miệng ý, làm lợi ích chúng sanh, khiến họ sanh tâm thân mến mà thọ đạo. Thứ tư đồng sự, tức là dùng pháp nhãn quán sát căn tánh của chúng sanh, tùy theo ý thích mà thị hiện; lại nữa, cùng làm việc, tạo ích lợi, khiến họ thọ đạo. Nơi tụ này, tác tức là trì, chỉ tức là phạm.

Ngoài ra, lúc Bồ Tát phát tâm, phải phát bốn hoằng thệ nguyện:

Thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là phát tâm Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát, y theo giáo pháp, đoạn trừ ngã ái, hy sinh thân mình cho người, lấy tâm chúng sanh làm tâm mình, lấy khổ chúng sanh làm khổ của mình, thường hành bố thí bình đẳng độ khắp chúng sanh. Bồ Tát Địa Tạng bảo:

Chúng sanh độ tận hết thì Ta mới thành Bồ Đề. Địa ngục chưa trống không, Ta thệ không thành Phật.

Thứ hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, lưu lạc trong sanh tử, đều do chưa đoạn được phiền não. Phiền não do cội gốc sáu độc phát ra chi nhánh, tầng tầng lớp lớp vô tận. Cội gốc sáu độc tức là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Từ đó, sanh ra giải đãi, làm biếng, phóng dật, đố kỴ, chướng ngại, hôn trầm, tán loạn, xiểm khúc, cuồng vọng, không biết xấu hổ, cùng vô số chi nhánh. Tuy phiền não rất nhiều, nhưng tổng quát không vượt ngoài hai sự chấp trước, tức là chấp ngãchấp pháp. Chúng sanh vì chưa đạt được ý nghĩa đạo lý duyên khởi tánh không, nên vọng chấp thân tâm này là thật ngã, cùng phân biệt các pháp là pháp thật. Vì dùng chúng làm nhân, nên vọng lầm, khiến thọ quả khổ sanh tử. Thế nên, đức Thế Tôn thiết giáo phương tiện, tùy theo bịnh mà cho thuốc. Ngài thuyết ra vô lượng pháp môn, để trị vô tận phiền não của chúng sanh. Chúng ta phải y theo giáo mà phụng hành, thệ nguyện đoạn tận hết phiền não.

Thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Bồ Tát vì muốn lợi ích khắp muôn loài hữu tình, nên nơi vô lượng pháp thế gian, xuất thế gian, đều tùy thuận tu học. Vì vậy, Bồ Tát luôn cầu học pháp ngũ minh. Một là thanh minh, tức hiểu rõ ngôn từ văn tự. Hai là công xảo minh, tức hiểu rõ tất cả công nghệ, chi thuật, toán số v.v… Ba là dược phương minh, tức hiểu rõ y thuật. Bốn là nhân minh, tức học về luân lý, để định quyết chánh tà, hoạch kiểm pháp chân ngụy. Năm là nội minh, tức hiểu rõ tông chỉ của Phật. Vô luận pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, khoa học, triết học, Bồ Tát phải đều học. Lục Tổ bảo:

Phật pháp tại thế gian, không rời sự giác ngộ trong thế gian. Nếu rời pháp thế gian mà cầu Bồ Đề, thì như tìm lông rùa sừng thỏ.

Vì vậy, không phải chỉ nhắm mắt, ngồi xếp bằng, mà tính là tu hành. Gánh nước, chặt củi, cuốc đất, trồng rau, cho đến ăn cơm, mặc áo, đi đại tiểu tiện, đều là tu hành Phật pháp. Người xuất gia chớ nên đóng cửalàm xe, tử thủ một pháp.

Thứ tư, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo, tiếng Phạn gọi là Bồ Đề; Tàu dịch là giác. Giác tức là tự tánh linh giác. Giác tánh này nơi Thánh không tăng, nơi phàm không giảm, vốn tự viên thành, ai ai cũng có. Chư Phật thánh nhân, thị hiện thế gian, làm bậc đạo sư cho trời người, làm mô phạm cho đời hậu thế. Các ngài lại chỉ dạy chúng sanh rằng nếu rời vọng tưởng chấp trước, tức có khả năng thành Phật.

Lục Tổ bảo:

– Phải hướng vào trong tự tánh mà tìm Phật, chớ nên hướng ngoại truy cầu. Tự tánh ngu mê, tức là chúng sanh. Tự tánh giác ngộ, tức là Phật.

Chúng ta phải xả mê quay về giác, và thệ nguyện thành Phật đạo. Hoằng tức là thâm sâurộng rãi; nghĩa là thâm sâu đến tận cùng ba cõi, và rộng rãi biến khắp mười phương. Thệ tức là tự chế phục tâm mình. Nguyện tức là chí cầu đầy đủ. Bồ Tát phải phát những thệ nguyện như thế; chớ sợ, chớ thối tâm, chớ dao động, mãi đến tận đời vị lai, luôn dũng mãnh chuyên cần tu tập.

Hư Vân tôi bất quá chỉ thuyết lại những lời của Phật, để nhắc nhở kẻ hậu lai. Đức giáo chủ cõi Ta Bà, Phật Thích Ca Mâu Ni, là hòa thượng bổn sư của quý vị. Bồ Tát Đại Trí Văn Thùhòa thượng Yết Ma A Xà Lê. Bồ Tát Di Lặc, nhất sanh bổ xứ, là hòa thượng giáo thọ A Xà Lê. Bảy vị Phật trong đời quá khứmười phương chư Phật, là những bậc tôn chứng. Mười phương Bồ Tát là các bậc thầy dẫn lễ, cùng là pháp lữ đồng học của quý vị. Tuy tôi thọ thỉnh, nhưng chỉ là pháp sư giáo giới của quý vị, được gọi là hòa thượng Bỉnh Giới.

 Kết khuyến

Lúc lên đàn thọ giới, quý vị mỗi người phải thành tâm khẩn thiết, lễ bái cầu thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ. Lại nữa, phải thỉnh mời chư thiên, long thần, tám bộ quỶ thần, đồng lâm đến đàn tràng hộ giới. Tôi sẽ vì quý vị mà tác pháp hồi hướng.

Quý vị mỗi người tại nơi bổn xứ, phải thanh tịnh ba nghiệp, chăm chú nhất tâm; trong mười hai thời, y theopháp mà lễ sám. Phải nên dũng mãnh tinh tấn, chớ tham ăn ngủ, khiến tự mất lợi ích. Song, không nên khổ nhọc quá mức, đến nỗi phải sanh bịnh. Khi tĩnh tọa, phải điều hòa thân thể: “Ngồi thẳng niệm nhớ thật tướng”. Thật tướng tức là bổn tâm. Bổn tâm tức là Phật. Nếu vọng tưởng không sanh thì đắc tịnh giới. Nếu giới thanh tịnh thì đắc định. Định sanh tức phát huệ.

Phật thuyết đại tạng giáo, tức là giới, định, huệ. Nếu đắc được bổn tâm này, thì cành nhánh không bị hư hoại. Nếu luôn y theo đó mà hành trì, thì không uổng là giới tử của đàn tràng, lại cũng không phụ niềm hy vọng của tôi. Xin đại chúng, hãy cùng nhau phấn tấn. Những vị bên ngoài vào núi, ngày mai nên hoan hỶtrở về quê quán. Mỗi người phải tự hành trì.
(Pháp Ngữ Hòa Thượng Hư Vân)

About templevh

451 comments

 1. Pingback: How to get viagra no prescription

 2. Pingback: cialis 5mg

 3. Pingback: cialis black

 4. Pingback: cialis 20 mg price

 5. Pingback: Buy viagra com

 6. Pingback: viagra for sale

 7. Pingback: Order viagra us

 8. Pingback: ciprofloxacin drug

 9. Pingback: price of cialis

 10. Pingback: cialis20mg

 11. Pingback: how long does viagra last

 12. Pingback: cheap cialis

 13. Pingback: naltrexone otc

 14. Pingback: levitra 20mg

 15. Pingback: acetaminophen 500 mg tabs

 16. Pingback: viagra for sale

 17. Pingback: erectile dysfunction medicines

 18. Pingback: cheap cialis

 19. Pingback: best ed medication

 20. Pingback: cheap erectile dysfunction pills online

 21. Pingback: chloroquine antiviral

 22. Pingback: hydroxychloroquine cost

 23. Pingback: tadalafil 20mg

 24. Pingback: canadian pharmacy online

 25. Pingback: canada online pharmacy

 26. Pingback: walmart pharmacy

 27. Pingback: Viagra or cialis

 28. Pingback: Viagra or cialis

 29. Pingback: vardenafil 20mg

 30. Pingback: levitra for sale

 31. Pingback: levitra 10mg

 32. Pingback: good rx sildenafil coupon

 33. Pingback: real online casino

 34. Pingback: cialis for daily use

 35. Pingback: big fish casino online

 36. Pingback: viagra coupon

 37. Pingback: legitimate online slots for money

 38. Pingback: online casinos

 39. Pingback: viagra 100mg england

 40. Pingback: cialis buy

 41. Pingback: cialis 20 mg price

 42. Pingback: personal loans

 43. Pingback: cash loan

 44. Pingback: payday loans

 45. Pingback: viagra for sale

 46. Pingback: online casinos

 47. Pingback: online casino with free signup bonus real money usa

 48. Pingback: generic for cialis

 49. Pingback: cheapest 50mg generic viagra

 50. Pingback: online casino discover card usa

 51. Pingback: bingo with bonus

 52. Pingback: free slots online

 53. Pingback: buy cialis

 54. Pingback: cialis to buy

 55. Pingback: cialis 5 mg

 56. Pingback: cialis to buy

 57. Pingback: real money online casino

 58. Pingback: casino online games

 59. Pingback: vegas casino online

 60. Pingback: online casinos

 61. Pingback: cheapest viagra

 62. Pingback: viagra prescription

 63. Pingback: how to buy viagra online

 64. Pingback: non prescription viagra

 65. Pingback: sildenafil

 66. Pingback: can i buy viagra online

 67. Pingback: buy cialis online overnight shipping

 68. Pingback: generic viagra cost

 69. Pingback: buy viagra without prescription

 70. Pingback: tadalafil 20

 71. Pingback: cheap viagra online

 72. Pingback: buy viagra pills

 73. Pingback: cialis generic date

 74. Pingback: discount cialis

 75. Pingback: casinos online

 76. Pingback: viagra for senior men

 77. Pingback: real casino

 78. Pingback: buy viagra online wiithout prescription

 79. Pingback: illigal to buy viagra from people

 80. Pingback: cialistodo.com

 81. Pingback: where to buy viagra online uk

 82. Pingback: cialis canadian pharmacy

 83. Pingback: Viagra 100 mg united kingdom

 84. Pingback: cheapest Viagra 130mg

 85. Pingback: Viagra 100mg without prescription

 86. Pingback: Viagra 50mg price

 87. Pingback: Viagra 200 mg usa

 88. Pingback: Viagra 100mg no prescription

 89. Pingback: Viagra 150 mg otc

 90. Pingback: viagra sale

 91. Pingback: Viagra 50 mg without a prescription

 92. Pingback: Viagra 100mg usa

 93. Pingback: cialis dose

 94. Pingback: Viagra 150mg tablets

 95. Pingback: buy Cialis 20mg

 96. Pingback: where can i buy Cialis 60 mg

 97. Pingback: otc viagra

 98. Pingback: rxtrust pharm

 99. Pingback: Cialis 60mg otc

 100. Pingback: viagra cost

 101. Pingback: Cialis 20mg tablet

 102. Pingback: Cialis 10 mg for sale

 103. Pingback: Cialis 10 mg for sale

 104. Pingback: Cialis 60 mg prices

 105. Pingback: rxtrustpharm

 106. Pingback: how to purchase sildenafil 100mg

 107. Pingback: tadalafil 10 mg canada

 108. Pingback: levitra 20 mg nz

 109. Pingback: lasix 100 mg pharmacy

 110. Pingback: furosemide 100 mg australia

 111. Pingback: propecia 1 mg online

 112. Pingback: lexapro 5mg nz

 113. Pingback: viagra without prescription

 114. Pingback: finasteride 1 mg canada

 115. Pingback: viagra without a doctor prescription

 116. Pingback: where to buy abilify 10 mg

 117. Pingback: actos 15 mg without a prescription

 118. Pingback: aldactone 25 mg usa

 119. Pingback: allegra 120mg nz

 120. Pingback: cheapest allopurinol 300mg

 121. Pingback: how to purchase amaryl 4 mg

 122. Pingback: how to purchase amoxicillin 500 mg

 123. Pingback: ampicillin 500 mg medication

 124. Pingback: viagra 100mg

 125. Pingback: antabuse 500mg coupon

 126. Pingback: cheap antivert 25 mg

 127. Pingback: arava 20 mg canada

 128. Pingback: strattera 10 mg purchase

 129. Pingback: viagra online generic

 130. Pingback: where can i buy aricept 5mg

 131. Pingback: arimidex 1mg price

 132. Pingback: tamoxifen 10mg nz

 133. Pingback: ashwagandha 60caps otc

 134. Pingback: atarax 10 mg coupon

 135. Pingback: augmentin 250/125 mg pharmacy

 136. Pingback: avapro 300mg price

 137. Pingback: where to buy viagra

 138. Pingback: cost of avodart 0,5 mg

 139. Pingback: baclofen 25mg for sale

 140. Pingback: cheapest bactrim 800/160mg

 141. Pingback: benicar 40 mg without a prescription

 142. Pingback: cialis us pharmacy

 143. Pingback: rx trust pharm

 144. Pingback: Biaxin 250 mg nz

 145. Pingback: cheap Premarin 0,625mg

 146. Pingback: cialis and women

 147. Pingback: cialis without a doctor's prescription

 148. Pingback: calcium carbonate 500 mg pills

 149. Pingback: non generic viagra on line

 150. Pingback: casodex purchase

 151. Pingback: sildenafil dosage recommendations

 152. Pingback: catapres online

 153. Pingback: where to buy ceclor 500mg

 154. Pingback: ceftin 125mg united states

 155. Pingback: order celexa 10 mg

 156. Pingback: cephalexin 500 mg coupon

 157. Pingback: cipro 500mg price

 158. Pingback: claritin 10 mg tablet

 159. Pingback: red dog casino

 160. Pingback: vegas casino online

 161. Pingback: online casino real money

 162. Pingback: casino moons online casino

 163. Pingback: casino slots gambling

 164. Pingback: gambling games

 165. Pingback: play online casino real money

 166. Pingback: online casino slots no download

 167. Pingback: online casino with free signup bonus real money usa

 168. Pingback: play for real online casino games

 169. Pingback: car insurance quotes rates

 170. Pingback: sr22 insurance

 171. Pingback: allstate car insurance quotes

 172. Pingback: viagra logo

 173. Pingback: ameriprise car insurance quotes costco

 174. Pingback: esurance car insurance

 175. Pingback: online car insurance quotes

 176. Pingback: car insurance quotes for young drivers

 177. Pingback: geico commercial car insurance quotes

 178. Pingback: automobile insurance quotes

 179. Pingback: personal loans charlotte nc

 180. Pingback: easy payday loans

 181. Pingback: Free viagra samples

 182. Pingback: northwest payday loans

 183. Pingback: installment loans las vegas

 184. Pingback: quick loans in pa

 185. Pingback: what is a lighter pill than viagra

 186. Pingback: sex pills side effects

 187. Pingback: cheap bad credit loans

 188. Pingback: best payday loans online

 189. Pingback: ordering viagra online

 190. Pingback: loans online

 191. Pingback: cbd oil florida

 192. Pingback: medterra cbd oil website

 193. Pingback: female viagra cheap

 194. Pingback: best cbd oil for pain for sale

 195. Pingback: viagra online best price

 196. Pingback: generic viagra for sale cheap

 197. Pingback: garden of life cbd oil

 198. Pingback: cbd oil for dogs

 199. Pingback: viagra australia buy

 200. Pingback: high cbd cannabis seeds for sale

 201. Pingback: sildenafil citrate women

 202. Pingback: cbd oil for diabetes

 203. Pingback: places to buy viagra

 204. Pingback: homework assignments

 205. Pingback: viagra in calgary

 206. Pingback: essay writing services review

 207. Pingback: write an argumentative essay

 208. Pingback: essays writing

 209. Pingback: buy essay papers

 210. Pingback: essay writing service cheap

 211. Pingback: where to purchase over the counter viagra

 212. Pingback: dissertation online

 213. Pingback: online essay writing service review

 214. Pingback: google essay writer

 215. Pingback: how to purchase cleocin

 216. Pingback: clomid 25mg otc

 217. Pingback: viagra in mexico over the counter

 218. Pingback: clonidine prices

 219. Pingback: clozaril 25mg prices

 220. Pingback: How to get some viagra

 221. Pingback: order colchicine

 222. Pingback: symbicort inhaler 160/4,5mcg for sale

 223. Pingback: cialis tablets for sale

 224. Pingback: combivent purchase

 225. Pingback: coreg australia

 226. Pingback: cialis

 227. Pingback: compazine united kingdom

 228. Pingback: Sample viagra

 229. Pingback: coumadin 5mg price

 230. Pingback: viagra hong kong

 231. Pingback: help with writing college application essay

 232. Pingback: crestor without prescription

 233. Pingback: dissertation example

 234. Pingback: argument essay help

 235. Pingback: cymbalta coupon

 236. Pingback: cheapest custom essay writing

 237. Pingback: online essay editing services

 238. Pingback: dapsone 1000caps usa

 239. Pingback: write my paper in apa format

 240. Pingback: thesis abstracts online

 241. Pingback: homework help research paper

 242. Pingback: ddavp 10mcg for sale

 243. Pingback: depakote 500mg purchase

 244. Pingback: diamox over the counter

 245. Pingback: differin otc

 246. Pingback: diltiazem medication

 247. Pingback: Viagra order

 248. Pingback: doxycycline united kingdom

 249. Pingback: dramamine 50mg without prescription

 250. Pingback: elavil 10mg pharmacy

 251. Pingback: where can i buy erythromycin

 252. Pingback: cost of etodolac

 253. Pingback: flomax pills

 254. Pingback: flonase nasal spray coupon

 255. Pingback: cheapest garcinia cambogia 100caps

 256. Pingback: where can i buy geodon

 257. Pingback: hyzaar 12,5mg uk

 258. Pingback: imdur prices

 259. Pingback: imitrex otc

 260. Pingback: imodium without a doctor prescription

 261. Pingback: viagra price

 262. Pingback: visit this page

 263. Pingback: more info here

 264. Pingback: imuran 25 mg tablets

 265. Pingback: indocin without a prescription

 266. Pingback: lamisil 250 mg nz

 267. Pingback: levaquin 250 mg online pharmacy

 268. Pingback: lopid 300mg without prescription

 269. Pingback: lopressor uk

 270. Pingback: luvox cost

 271. Pingback: macrobid 50mg without a prescription

 272. Pingback: cheapest meclizine

 273. Pingback: buy viagra in hong kong

 274. Pingback: mestinon 60 mg united kingdom

 275. Pingback: micardis 20 mg pills

 276. Pingback: cheap mobic

 277. Pingback: how to purchase motrin

 278. Pingback: Altace

 279. Pingback: nortriptyline generic

 280. Pingback: online viagra pharmacy

 281. Pingback: periactin nz

 282. Pingback: phenergan 25mg otc

 283. Pingback: plaquenil 400 mg tablets

 284. Pingback: prednisolone generic

 285. Pingback: prevacid tablet

 286. Pingback: order prilosec 40 mg

 287. Pingback: where to buy proair inhaler 100 mcg

 288. Pingback: procardia price

 289. Pingback: proscar prices

 290. Pingback: protonix 40 mg nz

 291. Pingback: viagra manila

 292. Pingback: provigil online pharmacy

 293. Pingback: cheap pulmicort

 294. Pingback: pyridium over the counter

 295. Pingback: buy reglan 10mg

 296. Pingback: remeron online

 297. Pingback: retin-a cream without prescription

 298. Pingback: revatio 20 mg purchase

 299. Pingback: risperdal tablets

 300. Pingback: how to purchase robaxin

 301. Pingback: rogaine 5% coupon

 302. Pingback: seroquel without prescription

 303. Pingback: how to purchase singulair

 304. Pingback: how to buy skelaxin

 305. Pingback: spiriva united kingdom

 306. Pingback: cheapest tenormin

 307. Pingback: thorazine 100 mg nz

 308. Pingback: tricor 160 mg cost

 309. Pingback: valtrex australia

 310. Pingback: verapamil 120 mg without a prescription

 311. Pingback: voltaren otc

 312. Pingback: wellbutrin generic

 313. Pingback: cialis forums where to buy

 314. Pingback: zanaflex cost

 315. Pingback: zestril 10mg united kingdom

 316. Pingback: my sources

 317. Pingback: a fantastic read

 318. Pingback: zocor without a doctor prescription

 319. Pingback: zovirax australia

 320. Pingback: zyloprim 100mg tablets

 321. Pingback: zyprexa tablets

 322. Pingback: cheapest zyvox

 323. Pingback: sildenafil for sale

 324. Pingback: tadalafil 20 mg canada

 325. Pingback: furosemide 40 mg cost

 326. Pingback: escitalopram australia

 327. Pingback: aripiprazole 15mg medication

 328. Pingback: pioglitazone united states

 329. Pingback: spironolactone without a prescription

 330. Pingback: fexofenadine 180 mg over the counter

 331. Pingback: glimepiride over the counter

 332. Pingback: meclizine purchase

 333. Pingback: leflunomide tablet

 334. Pingback: atomoxetine australia

 335. Pingback: where to buy donepezil 5mg

 336. Pingback: anastrozole price

 337. Pingback: irbesartan 300mg online

 338. Pingback: dutasteride 0,5 mg prices

 339. Pingback: olmesartan online

 340. Pingback: cost of buspirone 5mg

 341. Pingback: clonidine 0.1mg generic

 342. Pingback: cefuroxime prices

 343. Pingback: how to purchase citalopram 10 mg

 344. Pingback: cephalexin 500mg cheap

 345. Pingback: cialis with dapoxetine review

 346. Pingback: ciprofloxacin 500 mg tablets

 347. Pingback: order loratadine 10 mg

 348. Pingback: buy cialis without prescription

 349. Pingback: clindamycin 150mg price

 350. Pingback: order clozapine 25mg

 351. Pingback: what is the best place to buy viagra online

 352. Pingback: prochlorperazine united states

 353. Pingback: warfarin 1 mg uk

 354. Pingback: rosuvastatin 20mg online

 355. Pingback: buy divalproex

 356. Pingback: tolterodine 2mg uk

 357. Pingback: acetazolamide canada

 358. Pingback: fluconazole 100 mg without a prescription

 359. Pingback: phenytoin no prescription

 360. Pingback: oxybutynin 5mg without prescription

 361. Pingback: doxycycline usa

 362. Pingback: bisacodyl 5mg canada

 363. Pingback: buy viagra without a doctors prescription

 364. Pingback: venlafaxine medication

 365. Pingback: amitriptyline price

 366. Pingback: permethrin 30g tablet

 367. Pingback: 141genericExare

 368. Pingback: cialis black

 369. Pingback: erythromycin 500 mg united kingdom

 370. Pingback: 141generic2Exare

 371. Pingback: ixvzhrpb

 372. Pingback: estradiol online

 373. Pingback: etodolac uk

 374. Pingback: tamsulosinmg tablets

 375. Pingback: kbkzepkw

 376. Pingback: cheapest fluticasone mcg

 377. Pingback: alendronate canada

 378. Pingback: how long does it take viagra to work

 379. Pingback: nitrofurantoin uk

 380. Pingback: how much cialis can i take

 381. Pingback: wanneer loopt patent cialis af

 382. Pingback: waar viagra kopen zonder recept

 383. Pingback: what happens if a sheep is given too much ivermectin?

 384. Pingback: what does it mean if i've taken amoxicillin and zithromax but still have a sinus 8nfection

 385. Pingback: how to buy glipizide

 386. Pingback: buy viagra master card

 387. Pingback: hydrochlorothiazide 10mg pills

 388. Pingback: sumatriptan 100 mg uk

 389. Pingback: cheapest loperamide 2 mg

 390. Pingback: cialis 20 mg precio espaГ±a

 391. Pingback: cialis

 392. Pingback: buy viagra online cheapest

 393. Pingback: azathioprine 50 mg generic

 394. Pingback: propranolol medication

 395. Pingback: where to buy indomethacin 75mg

 396. Pingback: viagra 25 mg

 397. Pingback: generic viagra sildenafil

 398. Pingback: professional resume writing service reviews

 399. Pingback: how to write introduction for research paper

 400. Pingback: is write my essay online reviews

 401. Pingback: can someone help me write an essay

 402. Pingback: tips on writing an essay on business ethics

 403. Pingback: cost of lamotrigine

 404. Pingback: terbinafine 250mg cost

 405. Pingback: digoxin 0.25mg uk

 406. Pingback: where to buy levofloxacin 250mg

 407. Pingback: levothyroxine mcg no prescription

 408. Pingback: atorvastatin 40 mg united kingdom

 409. Pingback: gemfibrozil 300 mg price

 410. Pingback: metoprolol tablets

 411. Pingback: clotrimazole pills

 412. Pingback: metoclopramide online

 413. Pingback: furosemide 40 mg over the counter

 414. Pingback: hydroxychloroquine price cvs

 415. Pingback: fluoxetine hcl 20 mg capsule

 416. Pingback: does duloxetine cause sweating

 417. Pingback: ivermectin for cats dosage in ml

 418. Pingback: how much is ventolin

 419. Pingback: neurontin 4000 mg

 420. Pingback: brand name prednisone

 421. Pingback: priligy generic

 422. Pingback: is viagra bad for you

 423. Pingback: ivermectin tablets

 424. Pingback: aralen 2016

 425. Pingback: molnupiravir pills

 426. Pingback: nolvadex 1mg

 427. Pingback: tamoxifen pill

 428. Pingback: Anonymous

 429. Pingback: ivermectin kaufen

 430. Pingback: how to get ivermectin

 431. Pingback: Anonymous

 432. Pingback: Anonymous

 433. Pingback: is ivermectin safe for humans

 434. Pingback: ivermectin india

 435. Pingback: cost of viagra generic

 436. Pingback: ivermectin human

 437. Pingback: viagra generic

 438. Pingback: online slots real money

 439. Pingback: ivermectin 3mg tablet

 440. Pingback: buy ivermectin 6mg otc

 441. Pingback: ivermectin 6 mg tablets

 442. Pingback: where to buy ivermectin

 443. Pingback: ivermectin 6mg tablets

 444. Pingback: stromectol 3mg

 445. Pingback: how many years can you take cialis?

 446. Pingback: hydroxychloroquine over the counter

 447. Pingback: ivermectin canada

 448. Pingback: how does ivermectin work

 449. Pingback: tadalafil over counter

 450. Pingback: can you buy hydroxychloroquine over the counter in canada

 451. Pingback: hydroxychloroquine for sale

Scroll To Top